BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulczyńska Urszula (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czaczyk-Medeksa Kamila (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Charakterystyka klientów na rynku badań rynkowych i marketingowych - wyniki badań ankietowych
Clients Characteristics on the Research Market - Survey Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 145-158, rys.,tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Klient, Badania marketingowe, Badania ankietowe
Customer, Marketing research, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat cech podmiotów zgłaszających popyt na badania rynkowe i marketingowe. Ich celem było określenie zaleŻności pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi jednostki wykorzystujące badania rynkowe i marketingowe, a takŜe cechującymi firmy, które ich nie stosują. Dla realizacji tego celu wykorzystano metodę analizy czynnikowej(abstrakt autora)

The paper presents the results of survey on characteristics of firms generating demand for market and marketing research. Its goal was to determine the relationship between the variables characterizing organizations using market or marketing research as well as companies that do not. To achieve this purpose the authors used factor analysis method.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
  2. A. Kaniewska-Sęba, G. Leszczyński, B. Pilarczyk, Badania marketingowe na rynku business-to-business, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
  3. Badania rynku, metody, zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005, s. 7. W latach 1993-2007 wartość obrotów na rynku badań wzrosła ponad 28-krotnie. Por. Katalog PTBRiO 2008, XIII edycja, red. A. Wódkowski, PTBRiO, Warszawa 2008
  4. S. Kaczmarczyk, Zastosowanie badań marketingowych, PWE, Warszawa 2007, s. 284.
  5. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, Tom 3 Analizy wielowymiarowe, Wyd. StatSoft Polska, Kraków 2007
  6. G. Churchill, Badania marketingowe. Postawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu