BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śnihur Janusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Postawy etnocentryczne mieszkańców lubuskiego w świetle badań ankietowych
The Consumer Ethnocentrism of Inhabitant from Lubuskie in the Light of Questionnaire Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 159-164, rys.,tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Badania ankietowe, Konsument
Questionnaire survey, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przejawem postaw etnocentrycznych wśród społeczności lokalnej jest proces dokonywania zakupu produktów rodzimych. Postawy narodowe mają duŜe znaczenie w procesie akceptacji bądź nie produktów zagranicznych. Są równieŜ konsumenci, którzy podejmują decyzje w oparciu o świadomość kraju pochodzenia, tzw. efekt "made in". Są oni skłonni przypisać pewne cechy produktowi z racji znajomości i skojarzeń z danym krajem. W celu oceny postaw etnocentrycznych oraz znaczenia efektu kraju pochodzenia autor przeprowadził badania ankietowe wśród 170 konsumentów z województwa lubuskiego. W niniejszym artykule autor zaprezentował niektóre wyniki tychŜe badań(abstrakt autora)

A manifestation of ethnocentric attitudes among the local community is the process of purchasing home products. National postures have big meaning in the process of acceptance, or refusing foreign products. There are also consumers, who make decisions based on the consciousness of the country of origin, so called "made in" effect. They are willing to assign certain characteristics to the product due to familiarity and associations with the country. In order to assess the ethnocentric attitudes and the importance of the effect of country of origin, the author conducted a survey among 170 consumers in the province of Lubuskie. In this paper the author presented some results of these studies(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa, 1994
  2. F.M. Ulgado, M. Lee, Consumer Evaluation of Bi-National Product in the Global Market, "Journal of International Marketing" 1993, vol. 1, nr 3.
  3. A.Ries, J. Trout, 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa 2000,
  4. I. Lampert, E.D. Jaffe, A dynamic approach to country-of-origin effect, "European Journal of Marketing" 1998, vol. 32, nr 1/2,
  5. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003,
  6. K. Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE Warszawa 2004
  7. A. Szromnik, Etnocentryzm konsumencki - istota i uwarunkowania rozwoju, "Marketing i Rynek" 1998, nr 11,
  8. J. Racocka, Trendy konsumenckie w Polsce jako efekt procesu globalizacji, materiały konferencyjne "Konkurencja - mity i fakty", Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu