BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska-Brzezińska Mariola (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Młodzi konsumenci wobec społecznych instrumentów promocji wykorzystywanych na rynku żywności
Young Consumers' Attitude Towards the Social Instruments of Promotion used in the Food Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 195-204, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Młodzież, Promocja, Żywność, Rynek, Konsument
Youth, Promotion, Food, Market, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem przeprowadzonych badań była identyfikacja czynników kształtujących postawy młodych konsumentów wobec problemu działań społecznych firm oraz ocena skuteczności wykorzystywanego w strategii firm marketingu społecznego. W analizie oceny działań prospołecznych firm uwzględniono głównie ocenę instrumentów promocji. Badani młodzi konsumenci doceniają zaangażowanie firm branży żywnościowej w działania prospołeczne i wspierają prowadzone przez nie akcje. Świadomość badanych młodych konsumentów w zakresie prowadzonych przez firmy prospołecznych działań jest duża. Identyfikują się oni z wybranymi akcjami społecznymi, które funkcjonują w mediach i są popularne. Dla badanych konsumentów waŜny jest równieŜ sam produkt, a nie tylko chęć wsparcia akcji społecznej(abstrakt autora)

The main objective of the conducted study was to identify factors influencing the attitudes of young consumers to the problem of social activities of companies and evaluate the effectiveness of strategies used in social marketing. In the analysis of pro-social evaluation of companies were included mainly evaluation of the instruments of promotion. The respondents (young consumers) appreciate the involvement of food industry companies in pro-social activities and promote actions conducted by the enterprises. Awareness of young consumers of the firms pro-social activities is high. They identify with selected social actions that operate in the media and are popular. For surveyed consumers also the product itself is very important, and not just willingness to support social action.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P.R. Varadarajan, A. Menon, Cause-related Marketing: A Co-alignment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy, "Journal of Marketing" 1988, Vol. 52
  2. M. Karwacka, Marketing społeczny w słuŜbie biznesu i społeczeństwa, "Kultura i Edukacja" 2007, nr 2
  3. M. Stasiakiewicz, Psychologiczne problemy społecznej reklamy, "Człowiek i Społeczeństwo" 2003, t. XXI
  4. M. Wieczorkowska, Reklama społeczna w Polsce po 1989 roku; zarys problematyki. "Kultura i Społeczeństwo" 2005, t. XLIX, nr 1
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu