BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieczonka Jacek (Uniwersytet Opolski)
Title
Pozyskiwanie środków z RPO WO jako wyraz aktywności jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu rozwoju lokalnego
Gaining Funds from Operational Local Programme of Opole Region as a Expression of Activity of Territorial Self-Government Units in Local Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 285-297, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Finanse lokalne, Finansowanie regionów, Rozwój lokalny, Gospodarka samorządowa, Regionalny Program Operacyjny, Środki unijne
Local government units, Local finance, Regional financing, Local development, Local government economy, Regional Operational Programme (ROP), EU funds union
Note
summ.
Abstract
Zasadniczym problemem polskich regionów jest brak środków finansowych na realizację wyznaczonych zadań i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera umiejętność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, szczególnie tych bezzwrotnych. Obecnie polskie regiony głównie dzięki środkom "unijnym" mają duże możliwości dostępu do różnorodnych źródeł finansowania. W takiej sytuacji dużo większą rangę należy przypisać zdolności władz lokalnych do absorpcji dostępnych źródeł finansowania. Celem artykułu jest identyfikacja środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego jako źródła finansowania rozwoju lokalnego jednostek samorządu terytorialnego (jst). Szczególny nacisk położono na wykazanie aktywności samorządów w zdobywaniu środków finansowych z przedstawionego programu.(fragment tekstu)

Operational Local Programme of Opole Region for 2007-2013 (RPO 2007- 2013) is one of the instruments in Strategy of Opole Region Development. The funds of European Fund of Regional Development (EFRR) make the activity within RPO possible. The funds of EFRR should be spent on activities which would secure support for sustainable integrated economic development and employment on regional and local level. Considering social-economic conditions of Opole Region, e.g. results of SWOT analysis, well worked out strategy and Operational Local Programme of Opole Region with engagement Territorial Self-government Units would cause taking chances of potentials of the region and threats limitions.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Głusek J., Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości (w świetle badań), w: S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
  2. Klasik A., Zarządzanie rozwojem lokalnym, w: F. Kuźnik (red.), Zarządzanie rozwojem gmin w zespołach miejsko-przemysłowych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1996.
  3. Korenik S., Zarządzanie rozwojem lokalnym (gminy), w: S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
  4. Patrzałek L. (red.), Finanse lokalne, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2009.
  5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2006.
  6. Szewczuk A., Dług lokalny szansą na realizację strategii rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. V Forum Samorządowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
  7. Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu