BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacprzak-Choińska Agnieszka (Uniwersytet Warszawski)
Title
Zjawisko konsumpcji impulsywnej wśród młodych nabywców w Polsce
Impulsive Consumption Among Young Consumers in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 205-214, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Młodzież, Konsumpcja, Konsument
Youth, Consumption, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono zjawisko konsumpcji impulsywnej wśród polskiej mlodzieży. W pierwszej części przedstawione jest oddziaływanie na zachowania konsumenckie trendu konsumpcjonizmu, którego jednym z przejawów jest częste dokonywanie zakupów pod wpływem impulsu. Następnie zaprezentowane są definicje, przejawy oraz typy zakupów impulsywnych. Druga część artykułu skupia się na przedstawieniu wyników dotychczasowych badań dotyczących występowania tego typu zachowań wśród młodzieży. W ostatniej części autorka przybliża wyniki badań własnych, wskazując na aspekty konsumpcji impulsywnej, na jakie młodzi ludzie w Polsce są szczególnie podatni, jak również analizuje wpływ płci na częstotliwość dokonywania tego typu zakupów oraz bada związek między konsumpcją impulsywną oraz częstotliwością wizyt w centrach handlowych.(abstrakt autora)

The paper discusses the impulsive consumption patterns among Polish youth. In the first part the influence of consumerism on consumer behavior is presented. One of its symptoms is a tendency to buy on impulse. Subsequently the definition, different aspects and types of impulsive consumption are presented. The second part of the paper focuses on research results referring to appearance of such a behavior among young people. In the last part the author presents the results of own survey, showing to which aspects of impulsive consumption are susceptible teenagers in Poland. Moreover the influence of gender on frequency of such a consumer behavior is analyzed. The correlation between the impulsive consumption and visiting the shopping malls is checked.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. P. Murphy, The Commodified Self in Consumer Culture: A Cross-Cultural Perspective, "Journal of Social Psychology" 2000, Vol.140 (Iss.5)
 2. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006,
 3. A. Aldrige, Konsumpcja, Wyd. Sic!, Warszawa 2006,
 4. Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, WAM, Kraków 2006,
 5. A. Lewicka-Strzałecka, Etyka w życiu gospodarczym, "Annales" 2003, nr 6
 6. Termin powstał z połączenia angielskich słów affluence (dostatek) i influenza (grypa).
 7. M. Ziemkowski, Affluenza - społeczna choroba czy warunek prosperity, w: Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wyd. UMK, Toruń 2004
 8. M. Evans, A. Jamal, G. Foxall, Consumer Behaviour, Wiley, New York 2006
 9. Z. Bauman, Konsumpcja Ŝycia, w: Konsumpcja: istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. Jawłowska, M. Kempny, Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2005.
 10. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006
 11. A. Stern, The significance of impulse buying today, "Journal of Marketing" 1962, nr 26
 12. A. D'Astous, An Inquiry into the Compulsive Side of "Normal" Consumers, "Journal of Consumer Policy" 1990, No 13 (Iss 1)
 13. G. Valence, A. D'Astous, Compulsive Buying: Concept and Measurement, "Journal of Consumer Policy" 1988, No 11 (Iss 4)
 14. G. Bayley, C. Nancarrow, Impulse purchasing: A qualitative exploration of the phenomenon, "Qualitative Market Research: An International Journal" 1998, Vol. 1. No. 2,
 15. A. D'Astous, J. Maltais, C. Roberge, Compulsive Buying Tendencies of Adolescent Consumers, "Advances of Consumer Research" 1990
 16. H. Dittmar, Compulsive buying - a growing concern? A examinantion of gender, age and endosement of materialistic values as predictors, "British Journal of Psychology" 2005, Vol. 96,
 17. SMG/KRC. (2007, styczeń-czerwiec). Target Group Index (dla osób urodzonych w 1989 roku).
 18. C. Bakewell, V. Mitchell, Generation Y female consumer decision-making, "International Journal of Retail and Distribution Management" 2003, Vol. 31 (Iss.2/3)
 19. G. Makowski, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa 2004
 20. B. Loba, Wpływ obcych wzorców kultury na zachowania konsumenckie polskiej młodzieży, w: Zachowania konsumenckie młodzieŜy, red. A. Grzegorczyk, WSP, Warszawa 2006,
 21. A. Olejniczuk-Merta i in., Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2007,
 22. R. Faber, T. O'Guinn, A Clinical Screener for Compulsive Buying, "Journal of Consumer Research" 1992, Vol.19 (Iss.12)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu