BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiewicz-Górecka Urszula (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Partnerstwo i komunikacja między podmiotami rynku pracy
Partnership and Communication Between the Labor Market Subjects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 37-47, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Rynek pracy, Relacje pracodawca-pracownik
Labour market, Employer-employee relationships
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia, zakresu i form współpracy podmiotów funkcjonujących na rynku pracy. Skuteczność działań i instrumentów wykorzystywanych w ograniczaniu bezrobocia jest uzależniona w znacznym stopniu od zakresu i sprawności współdziałania poszczególnych podmiotów rynku pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych metodą indywidualnego wywiadu bezpośredniego, wśród przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, powiatowych rad zatrudnienia oraz pracodawców. Analiza wyników badań ujawniła zróżnicowaną intensywność, jak i jakość współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami rynku pracy oraz potrzebę zacieśnienia współpracy w zakresie: podejmowania wspólnych inicjatyw programowych i realizacji programów ograniczania bezrobocia, procedur postępowania oraz wymiany informacji.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present the importance, scope and forms of cooperation of the subjects functioning in the labor market. Efficacy of actions and instruments used in reduction of unemployment depends, to a significant degree, on the scope and effectiveness of cooperation of individual subjects of the labor market. In her article, the author presents the results of surveys carried out by the method of face-to-face interview among representatives of the district labor offices, employment agencies, training institutions, district employment boards and employers. The analysis of results revealed the differentiated intensity as well as quality of cooperation between individual labor market subjects and the need to strengthen cooperation as regards undertaking joint programme initiatives and implementation of programmes aimed at reduction of unemployment, procedures of conduct and exchange of information.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia, red. U. Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu