BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oczachowski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Title
Wiedza marketera wobec konkurencji w przekształcającej się gospodarce
Marketer's Knowledge in the Context of the Economy Under Transformation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 69-81
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Kierownik marketingu, Marketing, Służby marketingowe, Konkurencja
Marketing manager, Marketing, Marketing services departments, Competition
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany dokonujące się we współczesnych społeczeństwach i ich gospodarkach dotykają także marketingu i samej wiedzy marketerów. Społeczeństwa i gospodarki coraz bardziej się komplikują, rośnie ich złożoność. Pociąga to za sobą wzrost wymagań stawianych wiedzy potrzebnej marketerom-praktykom w ich pracy. Środowiska naukowe zajmujące się marketingiem stają także przed wyzwaniem, stawianym im przez zmieniające się warunki. Muszą one formułować i rozstrzygać problemy wymagające lepszej organizacji pracy badawczej, jej bardziej profesjonalnego interdyscyplinarnego charakteru oraz większych środków na badania.(abstrakt oryginalny)

Changes that contemporary societies and their economies undergo touch also the marketing and marketers' knowledge. Societies and economies are more and more complex, which entails the increase in demands for knowledge that marketers (practitioners) need for doing their job. Also scientific circles dealing with marketing are challenged by constantly changing conditions. They have to put up and solve problems that require better organization of scientific work, its more professional interdisciplinary character and more resources dedicated to research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. T. Kemp, Industrializacja w XIX-wiecznej Europie, Ossolineum, Wrocław 1998.
  2. H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
  3. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  4. Mała encyklopedia logiki, Ossolineum, Wrocław 1970.
  5. S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68, January, s. 1.
  6. R.T. Rust, T. Ambler, G.S. Carpenter, V. Kumar, R. Srivastava, Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68, October, s. 76.
  7. H. Baumgartner, R. Pieters, The Structural Influence of Marketing Journals: A Citation Analysis of the Discipline and its Subareas Over Time, "Journal of Marketing" 2003, Vol. 67, April, s. 123.
  8. E. Gummesson, Relationship Marketing-The Emperor's New Cloth or a Paradigm Shift? "Marketing&Research Today" 1997, Vol. 25, No 1, February, s. 56-57.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu