BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szlis Izabela (Politechnika Białostocka)
Title
Źródła przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej w świetle badań
The Sources of Competitive Advantage in Retail Banking According to Research Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 105-115, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Bankowość detaliczna, Konkurencyjność banków
Retail banking, Banks' competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niezależnie od przyjętej koncepcji rozwoju, chcąc utrzymać uprzywilejowany status na rynku finansowym, banki powinny dążyć do osiągnięcia, a następnie utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej. Źródłem takiej przewagi mogą być między innymi: cena, wielokanałowa strategia dystrybucji, wizerunek i reputacja firmy czy teŜ poziom jakości obsługi, przekładające się na maksymalizację obopólnych korzyści procesu wymiany. Artykuł przedstawia popytowo-podażową analizę percepcji źródeł przewagi konkurencyjnej na rynku detalicznych usług bankowych.(abstrakt oryginalny)

All banks, regardless of strategy, if they want to maintain a better position in the financial market, they should strive for competitive advantage in different ways. The key factors of competitive advantage in retail banking could be: prices, multichannel banking, and company's reputation or service quality which could maximize the reciprocal benefits from exchange process. The paper presents both customers' and banks' perception of the most important factors, which have strong influence on competitive advantage over competitors in retail banking.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Misala, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007.
 2. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Gorynia, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 3. K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 4. B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 5. R. Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 6. G. Hamel, C.K. Prahald, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 7. M. Krzyżanowska, Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, "Marketing i Rynek" 2009, nr 1, s. 4-5.
 8. W. Januszkiewicz, Konkurencyjność polskiego sektora usług, w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, PTE, Warszawa 2001, s. 243-244.
 9. B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 10. J. Harasim, Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 11. M.V.R. Gonzáles, M.M. Guerrero, New competitors in banking services, "Journal of Financial Services Marketing" 2004, Vol.9, s. 127.
 12. E. Ślązak, Bankowość detaliczna w Polsce, "Bank i Kredyt", dodatek "Polski System Bankowy. Stan i perspektywy od A do Z", luty 2005, s. 2.
 13. Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2006, red. M Kraska, Poznań 2007.
 14. N. Hałabuz, Będzie łatwiej zmienić bank, "Gazeta Wyborcza" z 9 października 2009 r., s. 29.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu