BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzki Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Intensywność konkurencji na rynku prasy codziennej w ocenach wydawców
The Intensity of the Competition on the Daily Press Market in Opinion of the Publishers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 153-163, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Prasa, Konkurencja, Konkurencja handlowa
Press, Competition, Trade competition
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autora przeprowadzonych wśród wydawców prasy określające poziom intensywności konkurencji na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej. Na wstępie przedstawiono rezultaty badań dotyczące intensywności konkurencji na tym rynku, w podziale na rywalizację wewnątrz sektora z uwzględnieniem koncepcji "5 sił" Portera oraz konkurencję ze strony produktów substytucyjnych. Zaprezentowano także najczęściej stosowane działania wskazane przez wydawców, jak również dokonano charakterystyki poszczególnych działań, których celem jest umocnienie pozycji konkurencyjnej. Zaprezentowano również najistotniejsze działania promocyjne wykorzystywane przez wydawców prasy codziennej. W zakończeniu artykułu przedstawiono szanse i zagrożenia wpływające na dalsze efektywne funkcjonowanie podmiotów na rynku prasowym.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the author's own research. The research was conducted among the publishers of the daily press to determinate the intensity of competition level of the Polish daily press market. At the beginning the author presented the research results regarding intensity of competition on this market, concerning the division of rivalry inside sector (conception of Porter's five forces) and competition of the substitute products. The author also presents the most used activities of the publishers and the characteristic of each activity, which object is to consolidate the competition position. The paper presents as well the most important promotion activities used by the publishers of daily press. In conclusion of the paper the opportunities and threats which influence the further effective functioning subject on the press market are mentioned.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Z. Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Wyd. Oficyna Cracovia, Kraków 1996.
  2. T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
  3. Media, komunikacja, biznes elektroniczny, red. B. Jung, Difin, Warszawa 2001.
  4. T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego, Przedsiębiorstwo Handlowe TEX, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu