BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chotkowski Jacek (Politechnika Koszalińska)
Title
Znaczenie marketingu w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów rolnictwa
The Importance of Marketing in Solving Economic Problems of Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 175-184
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Rolnictwo, Ekonomika rolnictwa, Marketing
Agriculture, Agricultural economics, Marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kluczowym problemem tzw. kwestii rolnej (agrarnej, chłopskiej) w światowym rolnictwie jest transferowanie wytworzonej w rolnictwie nadwyzki ekonomicznej przez mechanizm rynkowy do pozarolniczych gałęzi gospodarki. Oprócz polityki retransferu dochodów do rolnictwa poprzez budżet i mechanizmy instytucjonalne ważną rolę odgrywa pełne wdrożenie zasad marketingu. Elementem wyjściowym jest kierowanie na rynek produktów rolno-spożywczych o ponadstandardowej jakości. Kolejne instrumenty marketingu prowadzące do poprawy siły ekonomicznej sektora to współpraca rynkowa producentów, ich partycypacja w kanałach marketingowych, skuteczna polityka cenowa, przeciwdziałanie monopolizacji rynku, zmniejszanie kosztów transakcyjnych poprzez integrację pionową.(abstrakt oryginalny)

The key problem of so called agricultural matter (agrarian) in the world-wide agriculture is the transfer of the production surplus to non - agricultural sectors of the economy through the market mechanism. Besides the transfer policy of revenues to agriculture through the state budget and institutional mechanisms important role is also played by properly implemented marketing. The starting phase is transferring to the market the agricultural and food products of an abovestandard quality. The marketing instruments enabling the increase of the economic strength of the sector are: co-operation of producers in the market, their participation in marketing channels, effective price policy, counteracting monopolization of the market, reducing transaction costs through vertical integration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J.S. Zegar, Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 2. A. Kowalski, Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji, "Biuletyn Informacyjny MRiRW" 2009, nr 5-6, s. 5.
 3. Polska Wieś 2008. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, FDPA, Warszawa 2009, s. 27-29. R. Manteuffel, Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa 1987.
 4. A. Czyżewski, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, w: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, red. A. Czyżewski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 5. A. Kowalski, W. Rembisz, Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna, IERiGŻ, Warszawa 2005.
 6. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska, B. Gruchman, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. J. Rembeza, J. Pennings, Gotówkowe i terminowe rynki produktów rolnych, Instytut Ziemniaka, Bonin 1997.
 8. W. Czternasty, B. Czyżewski, Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 9. F. Tomczak, Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-Ŝywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH, Warszawa 2004.
 10. J. Chotkowski, W. Deluga, Wpływ cech rynku rolnego na specyfikę marketingu, w: Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
 11. A. Woś, W poszukiwaniu modelu rozwoju rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2004.
 12. Ch. Ritson, Marketing, agriculture and economics: presidential address, "Journal of Agricultural Economics" 1997, vol. 48, nr 3, s. 279-280.
 13. J. Chotkowski, Marketingowe podstawy rozwoju rynku nasion rolniczych, Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR 2007, nr 26.
 14. Ph. Kotler, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
 15. J. Giłka-Zaporska, Znaczenie systemu Eurepgap w działalności marketingowej nowoczesnych gospodarstw rolnych, w: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, red. W. Deluga, J. Chotkowski, PTE, Koszalin.
 16. G. Spychalski, Wspieranie działalności grup producentów rolnych w polskiej polityce, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2007, nr 6, s. 95-96.
 17. P. Waniowski, Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003.
 18. J. Chotkowski, Istota marketingu, w: Marketing w zarysie, red. W. Deluga, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004.
 19. M. Świątkowska, Znaczenie reklamy społecznej i ogólnej na rynku Ŝywności w Polsce, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 20. V. Eritz, D. Wilson, Research In Relationship Marketing: Antecedens, Traditions and Integration, "European Journal of Marketing" 2006, no. 3-4.
 21. J. Sawicki, Marketing partnerski - próba syntezy, "Marketing i Rynek" 2006, nr 6, s. 35.
 22. M. Stanny, Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich w Polsce - ujęcie przestrzenne, w: Turystyka we współczesnej gospodarce, red. W. Deluga, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu