BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyran Kazimierz (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Konsumencka ocena marketingowej oferty bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności
Consumer Assessment of Marketing Offer of Direct Channels of Food Distribution
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 185-195, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Konsument, Dystrybucja towarów, Psychologia konsumenta, Dystrybucja produktu, Oferta handlowa
Consumer, Commodity distribution, Consumer psychology, Product distribution, Trade offer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę oceny oferty bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności z punktu widzenia konsumenta. Analizy przeprowadzono na zasadzie porównania opinii dotyczących wybranych elementów tworzących wartość oferty handlowej bezpośrednich kanałów dystrybucji z analogicznymi ocenami pozostałych kanałów sprzedaży. Przeprowadzone wnioskowanie wskazuje, że oferta przedstawionych kanałów dystrybucji bezpośredniej jest pozytywnie oceniana przez konsumentów. Wyniki porównań bezpośrednich kanałów sprzedaży z pozostałymi formami dystrybucji wskazują na obszary, które należy doskonalić celem poprawy konkurencyjności poszczególnych bezpośrednich kanałów zbytu.

In the paper an attempt was taken to assess offer of direct channels of food distribution from a customer's point of view. The analyses were conducted by comparing opinions concerning selected elements that make up value of trade offer of direct channels of distribution with analogous opinions concerning other channels. The conducted deduction points out, that offer of presented direct distribution channels is assessed positively by customers. The results of comparisons of direct distribution channels and other forms of distribution indicate areas, which should be improved in order to improve competitiveness of each particular direct channel of sales.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B. Grzybowska, M. Juchniewicz, Czynniki determinujące zachowania nabywców produktów Ŝywnościowych, w: Efektywność zarządzania marketingowego, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 145-154.
 2. R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 4. H. Górska-Warasewicz, Konsumencka ocena jakości żywności, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 12 s. 35-37.
 5. H. Mruk, Konsument w gospodarce - ewolucja wiedzy o jego zachowaniach, "Handel Wewnętrzny" 2009, nr 4-5, s. 49.
 6. K. Cyran, P. Cyrek, Czynniki konkurencyjności wybranych kanałów dystrybucji żywności w opinii konsumentów, w: Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, red. S. Urban, Tom 1. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1118, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 147-152.
 7. H. Szulce, Marketingowe instrumenty kształtujące lojalność klientów wobec handlu detalicznego, w: Badania Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji wobec nowych wyzwań. Konsument - przedsiębiorstwo - rynek, IRWiK, Warszawa 2003, s. 211-212.
 8. P. Łukasik, Marketing w handlu produktami spożywczymi, UMCS w Lublinie, Lublin 2008.
 9. R. Sethuraman, C. Cola, Factors influencing the price premiums that consumers pay for national brands over store brands, "The Journal of Product & Brand Management" 1999, vol. 8, no. 4, s. 34-35.
 10. H. Górska-Warasewicz, Jakość produktów żywnościowych w opinii konsumentów, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 2 s. 49.
 11. B. Chmielewska, Różne oblicza konsumenta, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 1, s. 14.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu