BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sondej Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Lokowanie produktu w przekazach audiowizualnych w kontekście regulacji prawnych Unii Europejskiej
Product Placement in Audiovisual Works in the Context of the European Union Law Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 255-260, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Reklama, Marketing produktu, Regulacje prawne, Państwa członkowskie
Advertising, Product marketing, Legal regulations, Member states
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia problematykę lokowania produktu na poziomie Unii Europejskiej, co podyktowane zostało tym, że dotychczas państwa członkowskie różnie regulowały jego stosowanie. Dla zapewnienia równej konkurencji, a przez to zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora mediów, Unia Europejska przyjęła stanowisko, że lokowanie produktu powinno podlegać takim samym przepisom i ograniczeniom jakościowym jak handlowy przekaz audiowizualny (reklama, telesprzedaż, sponsorowanie).(abstrakt oryginalny)

The article presents the product placement issues at the level of the European Union. Until now the member states were differently controlling its appliance. In order to ensure a fair competition and thus enhance the competitiveness of European media industry, the European Union takes the position that the product placement should be subject to the same qualitative rules and restrictions applying to audiovisual commercial communication (advertisement, telemarketing, sponsorship).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. T. Sondej, Ewolucja regulacji reklamy telewizyjnej w UE, w: Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 97.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu