BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lotko Małgorzata (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Realizacja wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu
Realization of the Internal Aspect Functions of the Corporate Social Responsibility
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 309-316, rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oznacza działania wiążące dbałość o interesy ekonomiczne (zysk) z etyczną odpowiedzialnością wobec pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Wewnętrzny aspekt CSR obejmuje sześć funkcji: zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higienę pracy, etykę biznesu, ochronę środowiska naturalnego, zdolność organizacji do uczenia i adaptacji oraz postulaty zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących postrzegania przez pracowników realizacji tych funkcji w ich organizacjach. Interpretując wyniki badań, wskazano kierunki doskonalenia realizacji tych funkcji w organizacjach.(abstrakt oryginalny)

Corporate Social Responsibility (CSR) means activities that combine caring of economical wellness (profit) with ethical responsibility towards employees, society and natural environment. Internal aspect of CSR encompasses six functions: human resources management, occupational safety and health, business ethics, environmental care, organizational capability of learning and adaptation, and the premises of sustainable development. In the paper, results of author's studies on perceiving by employees the realization of those functions in their organizations are presented. When interpreting the results of the research, the directions of improving those functions in organizations were given. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B.R. Kuc, Od zarządzania do przywództwa, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2004.
  2. G. Zwetsloot, From Management Systems to CSR, "Journal of Business Ethics" 2003, nr 44, s. 201-207.
  3. Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, Materiały Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006.
  4. M. Żemigała: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
  5. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu