BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goryszewski Roman (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (część II: Średniowiecze - koncepcje pieniądza wczesnej i późnej scholastyki)
Significance of Money in Economy in History and Theory of Economy.
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 1-2, s. 17-33, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Pieniądz, Lichwa, Teoria ekonomii
Money, Usury, Economic theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie kolejnego - po naszkicowanym w poprzednim artykule na tych łamach antycznym etapie rozwoju poglądów na pieniądz - średniowiecznego okresu ewolucji koncepcji pieniądza i jego roli w życiu gospodarczym. Był to okres dominacji tzw. ekonomii scholastycznej, wywodzącej się z doktryny etyczno-religijnej Kościoła katolickiego. Nie była to jednak epoka całkowicie pozbawiona elementów rozwojowych. O ile wczesna scholastyka konsekwentnie podtrzymywała stary Arystotelesowski dogmat bezpłodności pieniądza, to scholastyka późna - w szczególności tzw. szkoła z Salamanki - ewoluowała w kierunku uznania aktywnej roli pieniądza w gospodarce, zwłaszcza w połączeniu z dobrze zorganizowaną ludzką pracą i przedsiębiorczością. Aczkolwiek ten ostatni pogląd nie stał się bynajmniej w późnym średniowieczu powszechny, to niewątpliwie okazał się owocny dla dalszego rozwoju myśli ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to descibe the medieval period of the evolution of the views on the role of money in economy. During the Middle Ages the dominant trend in economics was the so-called scholastic economics, stemming from the Catholic ethical and religious doctrine. But there were some changes over this period. Early scholastics consistently maintained the old Aristotelean dogma of sterile money. Late scholastics, particularly the so-called School of Salamanca, evolving toward the acceptance of the active role of money in economy, especially when it is combined with well-organised human labour and enterprise. Although the last view did not become common in the Late-Middle Ages, it undoubtedly proved fruitful for the further development of the economic thought. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arystoteles (2004) Polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Arystoteles (1982) Etyka nikomachejska. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 3. Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (1962), w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka S. J., Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków.
 4. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (1981), nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa.
 5. Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (2005), w przekładzie z języków oryginalnych, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań.
 6. Blaug M. (1994) Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa.
 7. Bratkowski S. (2003) Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego. Biblioteka Nowoczesności Warszawa.
 8. Cameron R. (1999) Historia gospodarcza świata od paleolitu do czasów najnowszych. Wydawnictwo "Książka i Wiedza" Warszawa.
 9. Chafuen A. A. (2002) Chrześcijanie za wolnością. Ekonomia późnoscholastyczna. Arcana. Kraków.
 10. Galbraith J. K. (1982) Pieniądz - pochodzenie i losy. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
 11. Galbraith J. K. (1991) Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
 12. Goryszewski R. (2002) Koncepcja neutralności pieniądza i jej implikacje dla polityki pieniężnej (przegląd wybranych stanowisk w teorii ekonomii). Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej Warszawa.
 13. Goryszewski R. (2007) Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część I: Starożytny "merkantylizm" grecki - próba identyfikacji). W: "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie" (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie), Zeszyt 1-4, Tom I, Ciechanów, s. 21-38.
 14. Hicks J. R. (1999) Teoria historii gospodarczej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 15. Keynes J. M. (1985) Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa.
 16. Kopernik M. (2001) Sposób urządzenia monety. W: M. Kopernik. O obrotach ciał niebieskich i inne pisma, De Agostini Polska Sp. Z o.o., Seria Arcydzieła Wielkich Myślicieli, Warszawa.
 17. Kostro K. (2004) Myśl ekonomiczna późnych scholastyków hiszpańskich. W: "Ekonomia", kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 14, Warszawa, s. 147-167.
 18. Kuliszer J. (1961) Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t.1. Książka i Wiedza, Warszawa.
 19. Kundera E. [red.] (2004) Słownik historii myśli ekonomicznej. Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 20. Landreth H, Colander D. C. (1998) Historia Myśli Ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Lipiński E. (1981) Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
 22. Morawski W. (2002) Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości. Wydawnictwo TRIO Warszawa.
 23. Schaal P. (1996) Pieniądz i polityka pieniężna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
 24. Sedillot R. (2002) Moralna i niemoralna historia pieniądza. Wyd. W. A. B., Warszawa.
 25. Spychalski G. B. (1999) Zarys historii myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa - Łódź.
 26. Stankiewicz W. (2000) Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
 27. Taylor E. (1991) Historia rozwoju ekonomiki. Tom I. Wydawnictwo Delfin Lublin.
 28. Woods Th. E. Jr (2006) Jak Kościół Katolicki zbudował zachodnią cywilizację. Wydawnictwo AA Kraków.
 29. Woods Th. E. Jr. (2007) Kościół a wolny rynek. Katolicka obrona wolnej gospodarki. Fijor Publishing Company Chicago - Warszawa.
 30. Zwoliński A. (2007) Katolik i pieniądze. Edycja Świętego Pawła Częstochowa.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu