BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wagner Wiesław (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Krupa Jan (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Ocena potencjału turystycznego obiektów zbiorowego zakwaterowania powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego
EvaluationoOf Tourism Potential of Collective Accommodation Facilities of Podkarpackie Province's Border Counties
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 255-269, rys., tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Turystyka, Powiat, Województwo
Tourism, County, Voivodship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Baza noclegowa turystyki jest głównym składnikiem determinującym recepcję w obszarach wysokiej atrakcyjności turystycznej1. Rozwija się ona bardzo nierównomiernie na jednostkach przestrzennych (np. miasta, powiaty, województwa, makroregiony), co związane jest z różnym stopniem rozmieszczenia walorów przyrodniczych i antropogenicznych, ale także z aktualnym poziomem rozwoju społeczno- -gospodarczego (np. dostępność komunikacyjna). Województwo podkarpackie od wschodu graniczy z Ukrainą i od południa ze Słowacją, a według podziału administracyjnego obowiązującego od 1999 roku powiatami ziemskimi granicznymi są, w kierunku od północy, następujące powiaty: lubaczowski, jarosławski, przemyski, bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński i jasielski, a ponadto dwa powiaty grodzkie - miasta Przemyśl i Krosno. Duża atrakcyjność położenia tych powiatów stwarza wysokie możliwości rozwoju na ich terenie turystyki oraz prowadzenia polityki samorządowej, nastawionej m.in. na rozwój turystycznej bazy noclegowej.(fragment tekstu)

Tourism accommodation is the main component of determining reception in the areas of high tourism attractiveness. It develops very unevenly on the spatial units (for example in towns, counties, provinces, macro-regions), that relates to varying degrees of distribution of natural and anthropogenic values, but also social-economic development (for example transport accessibility). Podkarpackie borders with Ukraine from the east, with Slovakia from the south, and according to the administrative division existing since 1999, border rural counties from the north side are: lubaczowski, jarosławski, przemyski, bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński and jasielski, and furthermore two town districts Przemyśl and Krosno. Large attractiveness of the location of those counties creates great opportunities for tourism development on their areas, and also conducts local government policy oriented at development of tourism accommodation. The study presents statistical analysis of numerical condition of tourism accommodation demand and supply for border counties of Podkarpackie Province. In this analysis, conducted both in absolute and relative size, are used different methods of descriptive statistics, as well as, methods of linear ordering. The research material is provided through available figures, from the Regional Data Bank, related to tourism infrastructure of the counties, shown at the website of Statistical Office in Rzeszow.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Wysokiński, Europejski rynek hotelowy, "Studia Turystyczne" 2005, nr 2
  2. P. Żegleń, B. Cisek, Raport pt. Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno 2007
  3. S. Kłos, Bieszczady, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2003
  4. S. Kłos, Osobliwości Beskidu Niskiego, Wyd. "Libra", Rzeszów 2004
  5. S. Kryciński, Przemyśl i Pogórze Przemyskie - przewodnik, Pruszków-Olszanica 2008
  6. S. Orłowski, Na bieszczadzkich obwodnicach, cz. 2, Mała obwodnica, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2009
  7. W. Wagner, Ocena ruchu turystycznego w krajach Europy w okresie kryzysu finansowego w latach 2007-2009, PSNARiT, Poznań 2009
  8. M. Sobczyk, Statystyka, Wyd. UMCS, Lublin 2000
  9. A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka. Teoria i zadania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001
  10. W. Wagner, Metody rangowania obiektów hotelarskich opisanych wieloma cechami diagnostycznymi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu