BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zięba Karolina (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Czynniki kształtujące zachowania nabywcze młodych konsumentów
Factors Shaping the Purchasing Behaviors of Young Consumers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 271-279, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Zachowania klientów, Młodzież, Konsument
Customer behaviour, Youth, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy specyfiki docierania do segmentu młodych konsumentów przez przedsiębiorstwa. Podano wyniki badań wskazujące na to, iż dzieci i młodzież to segment rynku różniący się znacznie od dorosłych. Przedsiębiorstwa kierujące swoje przekazy marketingowe do tych grup powinny je dostosować do preferencji i oczekiwań segmentu młodych konsumentów, którego rola staje się coraz ważniejsza.(abstrakt autora)

The paper determines the specificity of reaching the segment of young consumers by companies. The research results are presented, indicating that children and youth market segments differ significantly from adults. The companies aiming their marketing messages to these groups should adapted them to the preferences and expectations of the segment of young consumers, whose role is becoming increasingly important.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001,
  2. G. Adamczyk, Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych i jego aktywność, Roczniki Naukowe Akademii Rolniczej w Poznaniu, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2007
  3. W. Pizło, Znaczenie członków gospodarstwa domowego w procesie zakupu dóbr konsumpcyjnych w społeczeństwie postindustrialnym, Roczniki Naukowe SGGW, Wyd. Naukowe SGGW, Warszawa 2007,
  4. M. Lindstrom, Dziecko reklamy, Świat KsiąŜki, Warszawa 2005
  5. Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku, red. A. Kusińska, PWE, Warszawa 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu