BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalech Mirosław (AWF Warszawa)
Title
Polityka turystyczna na szczeblu lokalnym - zakres, zadania, działania, determinanty
Tourist Policy at a Local Level - Scope, Objectives, Activities and Determinants
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 293-304, tab., rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Regionalne aspekty rozwoju potencjału turystycznego
Keyword
Polityka turystyczna
Tourism policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Historycznie termin "polityka" określa sztukę rządzenia państwem, jednakże współcześnie rozumienie tego terminu uległo znacznej modyfikacji. Obecnie używany jest on w dwóch znaczeniach - w węższym obejmuje wszelką działalność władz państwowych polegającą na kształtowaniu stosunków w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego wewnątrz państwa oraz pomiędzy państwem a innymi krajami. W szerszym - jako działalność różnych podmiotów (organizacji, osób fizycznych), których celem jest wywieranie wpływu na tok spraw pozostających w gestii organów państwa. W każdym z tych przypadków do wywierania wpływu wykorzystywanych jest, w zależności od założonych celów oraz podmiotów dążących do ich osiągnięcia, wiele metod, narzędzi i środków oddziaływania pozostających do ich dyspozycji. Ważne jest, aby były one wykorzystywane zgodnie z zasadami i regułami określonymi przez prawo uchwalane w ramach struktur lokalnych, regionalnych, krajowych czy międzynarodowych przez wybranych przedstawicieli społeczności lub całe społeczności (referenda). (fragment tekstu)

In contemporary times when local authority units compete for limited resources, it is absolutely necessary yet insufficient to devise a cohesive tourist policy aimed at attracting tourists (socio-economic development). Therefore, this study sought to place a tourist policy in a state policy. The scope and strength of influence of state and local authorities on the tourist policy were indicated. Parliamentary act objectives, strategies and programmes as well as determinants that condition this process were identified. Special attention was paid to the scope of activities that may be undertaken by heads of local authority units and carried out by means of available instruments. Apart from elements of shaping the tourist policy so that they can be utilised effectively, it is indispensable to abide by the rules formulated in this work, as following them ought to contribute to the optimal exploitation of the unit potential. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B. Winiarski, Pojęcia podstawowe, [w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 17.
 2. R. Pawlusiński, Gospodarcze aspekty turystyki, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe, Warszawa 2007, s. 388.
 3. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 110-111.
 4. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1997, s. 168-169.
 5. A. Panasiuk, D. Szostak, Uwarunkowania lokalnej polityki turystycznej w gminie nadmorskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 402, Ekonomiczne Problemy Turystyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 246.
 6. B. Winiarski, F. Winiarska, Systemy ekonomiczne i funkcje polityki gospodarczej, [w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 30-31.
 7. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 53-54, 242.
 8. T. Skica, Budżet - narzędzie zarządzania finansami lokalnymi, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 7-8, s. 77.
 9. B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Rozprawy i Studia t. 545, WNUS, Szczecin 2004, s. 202-203.
 10. T. Żabińska, Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. Dylematy teorii i praktyki, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s. 409-423.
 11. J. Owsiak, J. Sewerniak (zespół autorski), Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w powiecie golubsko-dobrzyńskim, Instytut Turystyki, Zakład Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej w Toruniu, s. 9-19.
 12. J. Cichoń, Instrumenty kreowania rozwoju na poziomie lokalnym, [w:] Strategie rozwoju lokalnego, Tom I, Aspekty instytucjonalne, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 77-81.
 13. A. Sztando, Klasyfikacja szczegółowa, [w:] Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 129-159.
 14. S. Ren, A. Wartecka-Ważyńska, Wyznaczniki polityki turystycznej w świetle polityki regionalnej województwa lubuskiego, "Problemy Turystyki" 2006, nr 1-4, s. 95-109.
 15. M. Słodowa-Hełpa, Warunki i czynniki rozwoju turystyki w gminie, "Problemy Turystyki" 2002, nr 3-4, s. 8.
 16. J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1994, s. 35-36.
 17. L. Jaczynowski, Kierowanie i działalność w organizacjach społecznych, Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, Warszawa 1995, s. 209-212.
 18. A. Kożuch, Z. Koszołko-Chomentowska, Budżet gminy jako instrument rozwoju lokalnego, [w:] Strategie rozwoju lokalnego, tom II, Aspekty instrumentalne, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 181.
 19. M. Smoleń, Budżet samorządu terytorialnego jako instrument realizacji zadań gminy na przykładzie gminy Lipinki, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 11, s. 46.
 20. Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu