BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dybka Sławomir (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detalicznego
Conditions of the Retail Customers Loyalty
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 311-320, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Lojalność, Lojalność klientów, Handel detaliczny
Loyalty, Customer loyalty, Retail trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problem wpływu programów lojalnościowych na decyzje zakupowe konsumentów. Wskazano na rangę tych działań na tle innych determinant kształtujących wybór miejsca zakupu. Przedstawiono wyniki badań dotyczących preferencji i częstotliwości udziału respondentów w wybranych działaniach wchodzących w skład programów lojalnościowych. Preferencje w zakresie uczestnictwa w programach lojalnościowych są zróznicowane w zależności od typu klienta, można jednak uznać, Ŝe na trwałe wkomponowały się w sferę handlu. JednakŜe podkreślić należy fakt, Ŝe nawet bardzo atrakcyjny i oferujący doceniane przez nabywców korzyści program nie zastąpi innych elementów technologii sprzedaŜy, decydujących w głównej mierze o konsumenckiej ocenie punktu handlowego.(abstrakt autora)

The paper presents the problem of the impact of loyalty programs on consumers' purchasing decisions. There was indicated the rank of these activities in comparison with other determinants influencing the choice of retail. There are included the research results of the customer preferences concerning the frequency and participation in selected activities of the loyalty programs. Preferences for participation in loyalty programs depend on the customer's type; however, loyalty programs have sustainable integrated with retail activities. However, it should be indicated that even a very attractive program, with appreciated by the customers benefits, does not replace the other elements of sales technology, which mainly decide for consumer assessment of the retail.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W. Urban, D. Siemieniako, Dwutorowy model kształtowania się zachowań lojalnościowych klientów, "Marketing i Rynek" 2007, nr 3
 2. E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005
 3. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku - zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005
 4. U. Kłosiewicz-Górecka, Relacje partnerskie przedsiębiorstw handlowych z klientami biznesowymi i konsumentami, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009,
 5. W. Urban, D. Siemieniako, Motywy lojalności klientów, "Marketing i Rynek" 2005, nr 5
 6. W. Urban, D. Siemieniako, Motywy lojalności klientów, "Marketing i Rynek" 2005, nr 5, s. 2-7. 7 R. Lacey, J. Sneath, Customer Loyalty Programmes: Are They Fair to Consumers?, "Journal of Consumer Marketing" 2006, No. 7,
 7. A. Dejnaka, Budowanie lojalności klientów, One Press, Gliwice 2007,
 8. J. Mioduszewski, Z. Mietlewski, Wpływ programów lojalnościowych na wielkość sprzedaŜy w sieci sklepów spożywczych, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006
 9. E. KieŜel, Lojalność i jej determinanty w zachowaniach polskich konsumentów, w: Współczesny marketing - trendy, działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa, 2008
 10. M. Bryła, Lojalność konsumenta w aspekcie współczesności psychologii, "Marketing i Rynek" 2008, nr 5.
 11. K. Iwińska-Knop, J. Biesaga-Słomczewska, Programy lojalnościowe w opinii klientów (w świetle badań empirycznych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008,
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu