BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duda-Seifert Magdalena (Uniwersytet Wrocławski), Rogowski Mateusz (Uniwersytet Wrocławski), Góralewicz-Drozdowska
Title
Potencjał krajobrazu kulturowego kościołów drewnianych Dolnego Śląska dla turystyki
The Potential of Cultural Landscape of Wooden Churches in Lower Silesia for Tourist Purposes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 309-320, rys., tab., il.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Krajobraz kulturowy, Turystyka
Cultural landscape, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Krajobraz kulturowy tworzy historycznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstałej w wyniku zespolenia oddziaływań środowiskowych i kulturowych, tworzących specyficzną strukturę, która objawia się regionalną odrębnością, postrzeganą jako swoista fizjonomia1. Jest więc on formą dziedzictwa, wynikiem spuścizny wielu pokoleń, i jako taki posiada określoną wartość i potencjał kulturowy2. Może być także rozumiany jako zespół elementów środowiska geograficznego, warunkujących rozwój turystyki na określonym terenie, a więc część zasobów strukturalnych tworzących potencjał turystyczny3. Kościoły drewniane stanowią element zanikającego dziedzictwa kulturowego Europy, związanego do niedawna jeszcze ze środowiskiem wiejskim.(fragment tekstu)

The authors of the paper have made a research on seventeen wooden churches from North East Lower Silesia, Sudety Mountains and Wroclaw. Their great value results from their little number in the region. Out of the 120 existing there in the XVII century only fifteen have survived till nowadays whereas two additional were brought to both Karpacz and Wroclaw, first in 1844 while the second in 1913. Therefore the existing wooden churches constitute the important part of the vanishing cultural heritage of Europe and it seems to be essential to protect them and use for tourism purposes. The potential of cultural landscape of wooden churches in Lower Silesia for tourism has been established following the concept proposed by Urszula Myga-Piątek (2007). The authors have elaborated the common indicator based on ten criterions, such as: age of the exterior, age of the interior, historical value, esthetic value, authenticity of the construction, harmony, uniqueness, essence, emotional value, usage value. The classification of the churches into four classes have followed, which were: the highest potential, high potential, average and low ones. The results of the research clearly indicate great tourist potential of cultural landscapes of wooden churches in Lower Silesia.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. U. Myga-Piątek, Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych, "Przegląd Geograficzny" 2001, t. 73, z. 1.2
  2. U. Myga-Piątek, Krajobraz kulturowy w badaniach geograficznych, w: Krajobraz kulturowy. Apsekty teoretyczne i metodologiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 4, Sosnowiec 2005
  3. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005
  4. U. Myga-Piątek, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, "Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym", Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XIX, Gdańsk - Warszawa 2007
  5. K. Dąbrowska-Budziło, Wartości krajobrazu kulturowego w praktyce planistycznej, "IV Forum Architektury krajobrazu. Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej", red. J. Rybarkiewicz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Katowice 2002
  6. L. Itman, Drewniane budownictwo sakralne na Dolnym Śląsku, "Zeszyty Etnograficzne", tom II, Muz. Etnograficzne, Oddział we Wrocławiu, Wrocław 1974
  7. D. Adamczak, Architektura drewniana na Górnym Śląsku. Oferta edukacyjna Górnośląskiego Parku Etnograficznego, Konferencja naukowo-dydaktyczna "Rola nauczyciela w rozwijaniu wiedzy o własnym regionie i jego kulturze", Wyd. Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie 2006
  8. Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. Tom 2. Pogórze Izerskie, red. M. Staffa, Wydawnictwo I-BIS, Wrocław 2003
  9. M. Duda-Seifert, Sudeckie kościoły drewniane jako walor turystyczny, w: Komercjalizm turystyki kulturowej, red. M.K. Leniartek, Wyd. WSZ, Wrocław 2008
  10. M. Góralewicz-Drozdowska, M. Rogowski, Koncepcja przebiegu szlaku kulturowego w oparciu o sakralną architekturę drewnianą północno-wschodniej części Dolnego Śląska, w: Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, Wrocław 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu