BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamińska Alfreda (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Monopol naturalny i jego regulacja
The Natural Monopoly and its Regulation
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 1-2, s. 55-69, wykr., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Monopol naturalny, Regulacja ekonomiczna, Rynek
Natural monopoly, Economic regulations, Market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W obliczu panującego aktualnie kryzysu gospodarczego powraca dyskusja nad potrzebą i zakresem wskazanej interwencji państwa na rynku. Przykładem sytuacji rynkowej, w której rząd stosuje regulacje ekonomiczne i administracyjne wobec przedsiębiorstw, jest monopol naturalny, występujący m. in. w obiektach infrastruktury publicznej (sieci do przesyłania energii elektrycznej wysokiego napięcia, sieci kolejowe, wodno-kanalizacyjne). Autorka przedstawia istotę monopolu naturalnego oraz jego skutki funkcjonowania w gospodarce. Charakteryzując regulację monopolu naturalnego, przytacza założenia dwóch szkół kształtujących ekonomiczną teorię regulacji - szkoły z Chicago oraz z Virginii. Do przedstawienia przykładu monopolu naturalnego, posłużył sektor elektroenergetyczny, podlegający od 1990 roku, ze względu na swe strategiczne znaczenie dla kraju, ciągłym przekształceniom oraz regulacjom. (abstrakt oryginalny)

An example of the market situation in which the government applies economic and administrative regulations to companies is natural monopoly that is specific to entities of the public infrastructure, e.g. high voltage electricity networks, railways, water supply and sewage systems. The author presents the essence of the natural monopoly and its consequences for the economy. The electric power supply system that has been affected by continuous transformations and regulations since 1990 due to strategic value for the country was used as an example to present the natural monopoly. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bobińska K. (2000), Rynek w infrastrukturze. Infrastruktura na rynku, INE PAN, Warszawa.
 2. Bobińska K. (2007), Specyfika prywatyzacji sektorów infrastruktury gospodarczej, "Studia Ekonomiczne" nr 3-4.
 3. Brzozowska K. (2002), Infrastruktura publiczna jako kategoria ekonomiczna, "Ekonomista" nr 1.
 4. Bunn D. (2006), Institutional Intent and Strategic Evolution of Electricity Markets w: Mielczarski W. [red.] Complex Electricity Markets, PŁ, Łódź.
 5. Chojnacki (2008), PSE Operator sam chce budować elektrownie, by zapobiec deficytowi energii, "Gazeta Prawna", nr 88.
 6. Czarny E. (2006), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 7. Helm D., Yarrow G. (1998), The Assessment, The Regulation of Utylities," Oxford Review of Economic Policy" Vol. 4, No 2.
 8. Helm D. (2005), The Assessment, The New Energy Paradigm, "Oxford Review of Economic Policy" Vol. 21, No 1.
 9. Kawka I. (2008), Rola administracji europejskiej w regulowaniu sektorów infrastrukturalnych, "Problemy zarządzania" nr 1,UW, Warszawa.
 10. Moszoro M. (2005), Partnerstwo publiczno - prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, SGH, Warszawa.
 11. Popczyk J. (1996), Polska elektroenergetyka na drodze do Unii Europejskiej, w: P. Jasiński, T. Skoczny: Elektroenergetyka. Studia nad integracją europejską, Warszawa.
 12. Pyka J. (2004), Konkurencyjność polskiej energetyki na zintegrowanym rynku europejskim, w: Szczepanik J. [red.] Uwarunkowania produktywności i konkurencyjności gospodarki, Wrocław.
 13. Rączka J. (2002), Dlaczego państwo reguluje rynki - pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, "Ekonomista" nr 3.
 14. Staniek Z. (2001), Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji w: Monografie i opracowania, SGH, Warszawa.
 15. Staniek Z. (w druku), Materiały pomocnicze do nauczania współczesnych teorii ekonomicznych cz. II, WSM.
 16. Stiglitz J. E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 17. Szablewski A., Wesołowski I. (2003), Liberalizacja rynku energii elektrycznej - pierwsze doświadczenia, "Ekonomista" nr 1, Warszawa.
 18. Szablewski A. T. (2008), Strukturalny charakter regulacji prokonkurencyjnej w elektroenergetyce, "Problemy zarządzania" nr 1, UW, Warszawa.
 19. Szafrański A. (2008), Zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf w obrocie energią elektryczną po 1 lipca 2007 r., "Problemy zarządzania" nr 1/2008, UW.
 20. Szydło M. (2005), Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, WPiPG, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu