BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grobelny Jacek (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Wiesner Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Zarzycki Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Title
Walory turystyczne gór w opinii pieszych turystów sudeckich
Touristische Anziehungsfaktoren von Gebirge in der Begutachtung der Bergwanderer in Sudety (Sudeten)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 321-329, rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Turystyka, Rekreacja
Tourism, Recreation
Note
streszcz., Zsfg.
Abstract
Turystyka i rekreacja są zjawiskami kompensacyjnymi wobec współczesnego życia. Podkreślić należy ich niezbędność na każdym etapie rozwoju człowieka oraz znaczenie turystyki jako źródła doświadczeń uczuciowych, ekspresji, pozytywnych emocji i doznań estetycznych1. Uprawianie turystyki w atrakcyjnym obszarze to nie tylko wysiłek fizyczny i pokonywanie barier, ale również odbieranie szeregu bodźców z elementów środowiska przyrodniczego, takich jak woda, powietrze, rzeźba terenu, flora czy fauna. Dla turysty ważne są również wszystkie wytwory działalności człowieka, które umożliwiają turystykę (infrastruktura turystyczna, zabytki architektury itd.). Cechy i elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego w literaturze nazywane są także walorami turystycznymi i walorami recepcji2. Terminy te w niniejszym opracowaniu stosowane będą zamiennie. Główną formą turystyki górskiej jest turystyka piesza. Najważniejsze walory sprzyjające jej uprawianiu to: rozległe punkty widokowe, zmienność otoczenia, kontrastowość form, symetria i asymetria oraz dynamiczność i statyka w krajobrazie, barwność pejzaży, swoiste zjawiska akustyczne i konieczność pokonywania wzniesień3.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Toczek-Werner, Rekreacja i turystyka w cyklu życia człowieka, w: Podstawy turystyki i rekreacji, red. S. Toczek-Werner, AWF, Wrocław 2007
  2. J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978
  3. Wpływ środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie turystycznych form rekreacji, red. W. Deja, Wydawnictwo AWF, Warszawa1986
  4. P. Zarzycki, Piesze górskie obozy wędrowne, w: Obozy wędrowne, red. J. Grobelny, AWF, Wrocław 2007
  5. J. Czerwiński, Sudety. Przewodnik, Wydawnictwo Eko-Graf, Wrocław 2003
  6. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia Turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002
  7. T. Łobożewicz, G. Bińczyk, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2001
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu