BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Molenda Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Obiekty przemysłowe Zagłębia Staropolskiego jako produkt turystyczny regionu świętokrzyskiego
Industrial Facilities of the Old Polish Mining Basin as a Tourist Product of the Świętokrzyski Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 341-350, tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Przemysł, Produkt turystyczny
Industry, Tourist product
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z podstawowych czynników kształtujących atrakcyjność turystyczną obszarów recepcji turystycznej jest umiejętność wykorzystania miejscowych walorów turystycznych i stworzenia na ich bazie oryginalnego produktu turystycznego. Produkt turystyczny jest złożonym pojęciem, co powoduje, że jest on bardzo różnie definiowany w literaturze przedmiotu. Najogólniej można powiedzieć, że produktem turystycznym jest wszystko to, co turysta nabywa i czym zajmuje się w miejscu swojego pobytu. Innymi słowy jest to gotowa do sprzedaży oferta, składająca się z zestawu dóbr materialnych i usług. Jednym z takich dóbr są obiekty przemysłowe, stanowiące świadectwo działalności człowieka. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie funkcji turystycznej obiektów przemysłowych Zagłębia Staropolskiego, stanowiących atrakcyjny i unikatowy produkt turystyczny Regionu Świętokrzyskiego. Opisywany region jest odwiedzany przez turystów nie tylko ze względu na atrakcyjne walory przyrodnicze, ale też w celu zapoznania się z miejscami stanowiącymi kolebkę polskiego przemysłu oraz uczestnictwa w imprezach plenerowych związanych z hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich, takich jak Dymarki Świętokrzyskie czy Kuźnice Koneckie.(fragment tekstu)

The article presents a tourist function of industrial facilities of the Old Polish Mining Basin which constitutes an attractive and unique tourist product of the Świętokrzyski region. The first part of the article deals with a presentation of industrial facilities as a tourist product. Then a characterization of the Old Polish Mining Basin from its beginnings till modern times has been provided. Finally industrial facilities of the Mining Basin and their touristic role have been described. The article also includes data concerning tourist traffic in the selected facilities in the year 2008.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Barszcz, J. Kurowska-Ciechańska, A. Ciechański, Technika, Carta Blanca, Warszawa 2008
  2. A. Stasiak, Zabytki techniki i przemysłu, w: Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, red. A. Stasiak, PWE, Warszawa 2009
  3. A. Nitkiewicz-Jankowska, Turystyka przemysłowa jako produkt markowy (na przykładzie województwa śląskiego), w: Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu, Katowice 2004
  4. M. Molenda, Obiekty przemysłowe, jako produkt turystyczny w Polsce, w: Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Politechnika Białostocka, Białystok 2009
  5. A. Człuchowski, Rola specjalistów zagranicznych w organizacji przemysłu górniczego i hutniczego w Staropolskim Okręgu Przemysłowym, w: Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław 2009
  6. W. Morawski, G. Jamroziak, Staropolski Okręg Przemysłowy i Białostocki Okręg Przemysłowy. Studium przypadku, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, SGH, Warszawa 2008
  7. A. Bocheński, Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, t. 1, Warszawa 1987
  8. K. Jarymowicz, Kominy nad Kamienną, ,,Gazeta Wyborcza" z dnia 3-4 października 2009 r., dodatek ,,Turystyka"
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu