BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żelazna-Blicharz Anna (Politechnika Lubelska)
Title
Dążenie do społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jako szansa na powodzenie przedsiębiorstw na rynku lubelskim
Aspirations to Social Responsibility Towards Natural Environment as a Chance for the Success of Enterprises on the Lublin Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 349-359, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, rozumiana jako dobrowolne uwzględnianie aspektów społecznych i ekologicznych w działaniach biznesowych oraz w kontaktach z interesariuszami, stała się pojęciem powszechnie znanym w Polsce. Umiejętne przekazywanie informacji na temat proekologicznych działań przedsiębiorstwa w istotny sposób wpływa na wizerunek organizacji.(abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility that is understood as a voluntary taking into consideration the social and ecological aspects in business actions and contacts with stakeholders, has become a concept that is commonly known in Poland. The correct passing on information on green business activities substantially, significantly affects the image of the organization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Gagacka, Etyczna i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w dobie globalizacji, w: Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika, Difin, Warszawa 2006, s. 245.
 2. W.B. Werther, D.B. Chandler, Strategic Corporate Social Responsibility Stakeholders In a Global Environment, Sage Publications, Inc., 2006.
 3. Przedsiębiorstwo Fair Play - praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu od 1998 roku, "Gazeta Prawna" z 16 listopada 2006, s. C3.
 4. M. Bąk, P. Bednarz, P. Kulawczuk, R. Rataj, A. Szcześniak, P. Zając, Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie i wnioski, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2006.
 5. Ph. Kotler, N. Lee, Corporate Social Responsibility. Doing the most good for your company and your cause, John Wiley&Sons, inc., Hoboken, New Jersey 2005.
 6. W. Pomykało, Strategia Public Relations, "Personel" 1995, nr 6(9), s. 10.
 7. J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 8. W. Macierzyński, M. Macierzyński, Społeczna odpowiedzialność public relations w nowych krajach Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej Wstępny bilans członkostwa, red. J. Misala, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2006, s. 558.
 9. A. Lewicka-Strzałecka, W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy, w: Kontrowersje wokół marketingu - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004, s. 236.
 10. C. Smith, Nowy model filantropii przedsiębiorstw, w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review Polska, 2007.
 11. CSR po polsku. Lepsza strona biznesu, "Newsweek" z 1.06.2008, s. 56.
 12. M. Burchard-Dziubińska, Ekologiczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998.
 13. P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 14. M. Burchard-Dziubińska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ochronie środowiska, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych, red. J. Sosnowski, Kieleckie Wydawnictwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2008, s. 130.
 15. A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu