BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pytel Sławomir (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Zuzańska-Żyśko Elżbieta (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Analiza dynamiki rozwoju gmin z obiektami rezydencjalno-obronnymi województwa śląskiego
A Study on Dynamics Development of the Slaskie Voivodeship Communes' With Defense - Residential Complexes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 377-389, rys., tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Analiza dynamiczna, Rozwój, Województwo
Dynamic analysis, Development, Voivodship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie turystyka odgrywa bardzo istotną rolę zarówno społeczną, jak i ekonomiczną. Jest ona zróżnicowana wiekowo, intelektualnie i przestrzennie, a turyści podejmują wysiłek podróżowania, chcąc zaspokoić wiele potrzeb. Jedną z takich potrzeb jest odwiedzanie i poznawanie miejsc oraz obiektów o wartości historycznej, artystycznej i kulturowej, a także uczestnictwo w imprezach o charakterze kulturalnym. Ten rodzaj turystyki nosi nazwę turystyka kulturowa, a podstawą jej rozwoju są kulturowe walory materialne i niematerialne. Turystykę kulturową określa się także często mianem turystyki dziedzictwa kulturowego. Celem niniejszego opracowania jest ocena możliwości rozwoju gmin województwa śląskiego, których główną atrakcją turystyczną jest zamek lub pałac. Kolejny cel to określenie dynamiki zmian zachodzących po roku 2000 i wskazanie prognozy rozwoju.(fragment tekstu)

It is tourism that is of a significant meaning in our culture. Tourists make every effort to travel, in order to meet different needs. One of them is visiting and familiarize with places and buildings representing historical, artistic and cultural values. The purpose of the present study is to estimate the development possibilities of the Slaskie Voivodeship communes whose main tourist attraction is either a castle or a palace. Another objective is to determine a dynamics of the changes, taking place after the year 2000 and to define a forecast of the development. The assumption of the research method was to choose two groups of measures; one for situation analysis (evaluation) and the other to examine the dynamics. The two groups are compatible and comprise six indexes each. The changes dynamics was based on chain indexes. Using a geometric mean, an average change dynamics was calculated.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
  2. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka - elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999
  3. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
  4. J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978
  5. B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu