BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schulz Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wpływ promocji osobistej na sprzedaż ubezpieczeń
Influence of Personal Promotion on Insurance Sale
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 367-375, rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Promocja, Sprzedaż, Ubezpieczenia
Promotion, Sale, Insurances
Note
streszcz., summ.
Abstract
Promocja osobista wyraza istotę komunikowania się jako procesu łączności, wzajemnego porozumiewania nadawcy przekazu i jego odbiorcy, a jednocześnie naturalną potrzebę uzyskiwania informacji zwrotnej, stanowiącej o zrozumieniu i ewentualnej akceptacji treści przekazu. Jest to proces polegający na prezentowaniu oferty przedsiębiorstwa i aktywizowaniu sprzedaŜy za pomocą bezpośrednich kontaktów interpersonalnych pracowników firmy z potencjalnymi nabywcami, zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży. W rezultacie kwalifikacje oraz jakość pracy personelu - nie tylko sprzedaży - i ich funkcje promocyjne w obsłudze nabywców traktuje się jako istotny wyróżnik firmy i główną determinantę jego wizerunku. Elastyczność tego rodzaju promocji wyraża się w możliwości szybkiej reakcji i dostosowania polityki komunikacji, a szerzej taktyki działań rynkowych, do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów.(abstrakt autora)

A personal promotion is the essence of communication as a process used to contact and mutual connection between sender of the information and its recipient. It is also natural need to obtain return information in the same time. It decides about the understanding and conceivable acceptation of the communication contents. It is the process depending on the presentation of the company offer and sale activation using direct interpersonal contacts. This contact of insurance company employees and potential buyers lets to achieve return linkage of information and direct, two-way, not disturb flow of information. The flexibility of such promotion is expressed in the possibility of quick reaction and adjustment of communication policy, tactics of market activity to still changing needs and costumers' expectations(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001,
  2. S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, ODDK, Gdańsk 2005
  3. H. Meffert, Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986
  4. A. Rutkowski, Jakość usług ubezpieczeniowych a promocja ubezpieczyciela i jego produktów, w: Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń, red. J. Garczarczyk, BONAMI, Poznań 2000
  5. Por. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu