BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żyśko Jolanta (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), Chełmecki Bartłomiej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)
Title
Deklaracja Bolońska w dziesięć lat po jej podpisaniu
Ten Years after Signing Bologna Declaration
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 1-2, s. 71-84, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Edukacja, Deklaracja bolońska
Knowledge-based economy, Education, Bologna process
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy opisano kolejne etapy tworzenia się europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Zwrócono uwagę na to, że Deklaracja Bolońska z 1999 r. stworzyła jedynie ramy do ujednolicenia systemów kształcenia w różnych krajach europejskich na poziomie wyższym. Aktualnie doskonali się kolejne systemy, obejmujące europejską przestrzeń badawczą, europejska przestrzeń kształcenia zawodowego oraz europejską przestrzeń kształcenia ustawicznego. Wszystko to składa się na projekt nazywany "Europa Wiedzy" i chociaż głównym beneficjentem ma tu być Unia Europejska, to dotyczy on w zasadzie wszystkich krajów europejskich. W przypadku Unii Europejskiej projekt ten poprzez stworzenie tzw. "społeczeństw wiedzy" ma pomóc krajom członkowskim sprostać problemom współczesnego świata i realizacji unijnych celów tak społecznych jak i gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The article describes successive stages of creating education area. It takes notice of the fact that Bologna Declaration of 1999 produced an outline of unification of the systems of higher education only in different European countries. Currently other systems, including the European Research Area, the European Vocational Education Area and the European Lifelong Learning Area, are being improved. All these constitutes a project called "Europe of Knowledge" and although the EU is considered to be its main beneficiary, it generally concerns all European countries. In the case of the EU project, due to creating the so-called "the society of knowledge", is aimed at helping the member countries cope with contemporary problems and execute the union's social and economic goals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Eurydice (2009)Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process. Retrieved. from.
  2. Jaczynowski L. (2005) Europejskie aspiracje Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. "Kultura Fizyczna" 7-8, 1-7.
  3. Kraśniewski A. (2004)Proces Boloński - dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe? Warszawa: MENiS.
  4. Wójcik W. (2003)Rozwój i restrukturyzacja oferty naukowo - badawczej i edukacyjnej Lubelszczyzny. Lublin: Politechnika Lubelska.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu