BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surówka Agata (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Turystyczne walory krajoznawcze Polski wschodniej
Tourist Landscape Values of Eastern Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 401-413, rys., tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Turystyczne atrakcje, Turystyka
Tourist attraction, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawę atrakcyjności turystycznej obszaru stanowią walory turystyczne. Szczególnego znaczenia nabiera to na obszarach słabiej rozwiniętych przemysłowo, gdzie dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej ważne jest właściwe wykorzystanie czynników endogenicznych. Przykładem takiego regionu jest Polska Wschodnia1. Należy podkreślić również fakt, że jest ona obszarem atrakcyjnym turystycznie, ale jednocześnie cieszy się niskim zainteresowaniem ze strony turystów. Jedną z przyczyn jest słaba promocja tego regionu. W artykule przedstawione zostaną wybrane turystyczne walory krajoznawcze2 Polski Wschodniej. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją badań3 prowadzonych na tym obszarze w zakresie konkurencyjności i innowacyjności, jak również atrakcyjności i infrastruktury turystycznej Polski.(fragment tekstu)

Tourist landscape values are the factor of attractiveness of the region. They also determine its competitive position. In the article there were presented the chosen tourist landscape values of Eastern Poland taking into consideration its low competitiveness. The values were divided into the following groups: more significant tourist landscape values, landscape parks, museums, architectural buildings, geological buildings, and viewing terraces. The presented issues aim at showing the natural beauty of the region as well as encourage visitors.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Surówka, Badanie atrakcyjności turystycznej powiatów Polski Wschodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471, t. 2, Szczecin 2007
 2. A. Surówka, Analiza porównawcza infrastruktury turystycznej w województwach ogółem i Polski Wschodniej, "Handel Wewnętrzny", wydanie specjalne, listopad 2009, Oficyna Wydawnicza A&Z, Warszawa 2009
 3. A. Surówka, Badanie zróżnicowania województw pod względem innowacyjności za pomocą wybranych metod taksonomicznych, w: J. Dziechciarz, Ekonometria 20. Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1195, Wrocław 2008,
 4. Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005
 5. W. Karpowski, Geografia turystyczna, Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2004
 6. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 7. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002
 8. Z. Kruczek, Polska - geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2005
 9. J. Suprewicz, Socjologia turystyki, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin 2005
 10. J. Warszyńska, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1979
 11. E. Pałka, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004
 12. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 88-89; S. Kuśmierski, Marketing turystyczny regionu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu