BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niezgoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Bartosik-Purgat Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wpływ czynników kulturowych na decyzje nabywcze turystów (przykład Polski i Hiszpanii)
Cultural Determinants` Influence on Purchasing Decisions of Tourists (Example of Poland and Spain)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 433-442, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Zachowania konsumenta, Zachowania klientów, Turystyka, Różnice kulturowe, Decyzje konsumenckie
Consumer behaviour, Customer behaviour, Tourism, Cultural differences, Consumer decision
Note
streszcz., summ.
Abstract
O rozwoju turystyki danego kraju decyduje jego atrakcyjność (walory turystyczne i infrastruktura) oraz popyt turystyczny do niego skierowany. Omawiając determinanty wpływające na popyt turystyczny, można analizować wiele kryteriów, jednakŜe celem artykułu jest przedstawienie czynników kulturowych, które w szczególny sposób wpływają na decyzje nabywcze turystów. Czynniki te decydują o różnicach w zachowaniach nabywczych dotyczących dóbr i usług turystycznych. W empirycznej części artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących decyzji nabywczych w czasie wakacji młodzieży z Polski i Hiszpanii. Pokazują one różnice w zachowaniach nabywczych turystów z badanych kultur i pozwalają wnioskować, iż kultura, z której wywodzą się turyści, wpływa na wybór i sposób spędzania czasu w miejscu wakacji. Badanie ma charakter eksploracyjny i może stanowić przyczynek do dalszych badań.(abstrakt oryginalny)

The attractiveness of particular country (tourist values and infrastructure) and tourist demand directed to this country decide about its tourism`s development. The tourist demand can be analyzed by taking into consideration different criteria, but the main purpose of the paper is the presentation of cultural determinants which form tourist demand and the purchasing decisions of tourists. In the empirical part of the paper the authors will present the results of study concerning purchasing decisions of young people from Poland and Spain during vacations. The results show the differences between analyzed groups which allow concluding that national culture of tourist influences on the tourist choices (places and the ways of spending their free time). The conducted study is a kind of exploratory research and it may be a contribution for further researchers and explanations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 2. J. Mole, W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 3. J. Herder, Myśli o filozofii dziejów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
 4. H.C. Triandis, R. Bontempo, H. Betancourt, M. Bond, K. Leung, A. Brenes, The measurement of the etic aspects of individualism and collectivism across cultures, "Australian Journal of Psychology" 1986, vol. 38 nr 3, s. 257-267.
 5. A. Lindridge, S. Dibb, Is "culture" a justifiable variable for market segmentation? A cross-cultural example, "Journal of Consumer Behaviour" 2006, vol. 2 nr 3, s. 269-286.
 6. E.B. Tylor, Primitive Culture, John Murray, London 1871.
 7. A.L. Kroeber, Istota kultury, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. D. Gilbert, M. Terrata, An exploratory study of factors of Japanese tourism demand for the UK, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2001, nr 13/2, s. 70-78.
 9. X. You, J. O'Leary, A. Morrison, G.-S. Hong, A cross-cultural comparison of travel push and pull factors: United Kingdom versus Japan, "International Journal of Hospitality and Tourism Administration" 2000, vol. 1 nr 3.
 10. Y. Boylu, A.D.A. Tasci, W.C. Gartner, Worker and consumer face-off on cultural distance and satisfaction, "Tourism Review" 2009, vol. 64 nr 4, s. 37-52.
 11. K. Weiermair, Tourists' perceptions towards and satisfaction with service quality in the cross-cultural service encounter: implications for hospitality and tourism management, "Managing Service Quality" 2000, vol. 10, nr 6, s. 397-409.
 12. Y. Poria, R. Butler, D. Airey, How Tourists decide which Heritage Site to visit, "Tourism Review" 2004, vol. 59, nr 2, s. 16.
 13. Y. Reisinger, L.W. Turner, Cultural differences between Asian tourist markets and Australian hosts, Part 1, "Journal of travel Research" 2002, vol. 40, nr 3, s. 295-315.
 14. Y. Reisinger, L.W. Turner, Cultural differences between Asian tourist markets and Australian hosts, Part 2, "Journal of travel Research" 2002, vol. 40, May, 2002, s. 374-384.
 15. M.L. Stephenson, H.L. Hughes, Holidays and the UK Afro-Carribean community, "Tourism Management" 1995, vol. 16 nr 6, s. 429-436.
 16. G. Dann, Limitation in the use of nationality and country of residence variables, w: Tourism Research: Critiques and Challenges, red. D. Pearce, R. Butler, Routlege, London 1993.
 17. M. Jedlińska, Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym, w: Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, WSIZ, Rzeszów 2006.
 18. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 19. A. Niezgoda, Wpływ czynników społecznych i stylu Ŝycia na podejmowanie aktywności turystycznej i sportowej, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W. W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu