BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wardzała-Kordyś Joanna (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Kultura narodowa i kultura organizacyjna - komunikacja w firmach z kapitałem zagranicznym
National Culture and Organizational Culture - Communication in Enterprises with Foreign Capital
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 475-487, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Kultura narodowa, Kultura organizacyjna, Komunikowanie interpersonalne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał zagraniczny
National culture, Organisational culture, Interpersonal communication, Small business, Foreign capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rola inwestycji zagranicznych w polskiej gospodarce zarówno w kontekście pozytywnym (szansa na modernizację przemysłu), jak i w kontekście negatywnym (zagrożenie suwerenności naszego kraju) była juŜ wielokrotnie analizowana w ramach nauk społecznych i ekonomicznych. We Wrocławiu, gdzie posiadają siedzibę badane firmy, w latach 1997-2005 kapitał zagraniczny pochodził z 51 państw, wartość inwestycji zrealizowanych na gruntach sprzedanych przez władze miasta przekroczyła 300 mln USD. Ze zjawiskiem tym nie można kojarzyć jedynie nowych technologii i specjalistów z innych krajów. Przedsiębiorstwo staje się swoistym tyglem kulturowym, skupiającym różne kultury narodowe w ramach jednej organizacji. W artykule kultura narodowa i kultura organizacyjna zostaną potraktowane jako obszary komunikowania w małych firmach, w których praca dodatkowo zapewnia bezpośredniość interakcji. Wykorzystana zostanie również klasyfikacja R.R. Gestelanda.(abstrakt oryginalny)

The role of foreign investment in the Polish economy, both in the positive context of (opportunity to modernize the industry) and in the negative context (a threat the sovereignty of our country) has already been analyzed in the social and economic sciences. In Wroclaw, where the enterprises surveyed have established, in 1997-2005 foreign capital came from 51 countries, the value of investments made on land sold by the city exceeded $ 300 million. This phenomenon can be associated not only new technologies, and professionals from other countries. Company becomes a kind of melting pot of culture, involving different national cultures within one organization. In the paper the national culture and organizational culture will be treated as areas of communication in small companies, in which work also provides the immediacy of interaction. There also will be used the classification of R.R .Gesteland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W. Misiak, Etniczność w biznesie, "Zarządzanie i Edukacja" 1997, nr 4-5, s. 146.
 2. W. Misiak, Losy i aktywność Polaków w Berlinie, w: Polacy w Berlinie - szkic do portretu socjologicznego, red. A. Szulczyński, "Słowo", Berlin 1996, s. 32.
 3. W. Misiak, Narodowe kultury organizacyjne w biznesie, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 4. D. Gościniak-Kasprzyk, Przedsiębiorczość po polsku, Wyd. Emka, Warszawa 2001, s.121.
 5. E. Hajduk, Kulturowe wyznaczniki biegu życia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001.
 6. T. Miczka, Komunikowanie międzykulturowe w perspektywie globalizacji i lokalizacji, w: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, red. J. Fras, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 87-88.
 7. K. Krzysztofek, Czy globalizacja kultury nam zagraża?, w: Kultura, gospodarka, media, red. E. Orzechowski, Ogólnopolski Kongres, Kraków 2002, s. 122.
 8. Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk, Trans Humana, Białystok 2001.
 9. H. Mruk, R. Nestorowicz, Komunikacja międzykulturowa, w: Komunikowanie się w biznesie, red. H. Mruk, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 10. A. Murdoch, Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1999.
 11. E. Marx, Przełamywanie szoku kulturowego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 12. A. Appadurai, Tradycja a sztuka, obrazy ery globalnej, "Magazyn Sztuki" 1999, nr 3, s. 48.
 13. H. Simon, Tajemniczy mistrzowie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 14. R.R. Gestleland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu