BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplewski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Możliwości i korzyści z wykorzystania internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami
Possibilities and Advantages of Internet Use in Contacts Between Insurance Companies and Customers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 491-499, rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Internet, Komunikowanie w internecie, Ubezpieczenia
Internet, Communication on the Internet, Insurances
Note
streszcz., summ.
Abstract
Potencjał tkwiący w Internecie sprawia, że firmy potrafiące wykorzystać jego możliwości są w stanie zaoferować tzw. wartość dodaną, przejawiającą się zwłaszcza w zapewnieniu szybszego i pełniejszego dostępu do informacji oraz sprawniejszej obsługi klientów, pozyskując zarazem w ten sposób dodatkowe szanse rozwoju. Niezbędność wykorzystania takich szans dotyczy przede wszystkim firm funkcjonujących na rynkach silnie konkurencyjnych, do których zalicza się m.in. rynek ubezpieczeniowy.(abstrakt oryginalny)

The Internet potential creates possibilities for companies to offer an added-value that shows up in forms of faster and more complete access to information and in improved customer service. Consequently it creates the possibility for increased development chances. Necessity of use of such chances influences most of all companies functioning on strong competitive markets, like the insurance market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. E-Business: Verstärkte Konkurrenz und Kostendruck, w: Europa im Fokus: Struktureller Wandel in der Nichtleben-Versicherung, Swiss Re, "Sigma" 2000, nr 3, s. 34.
 2. C. Kuhlmann, E-Business in der Versicherungswirtschaft: neue B2B-Geschäftsmodelle im Internet und deren Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette aus Sicht eines Versicherungsunternehmens, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2002.
 3. Internet w działalności ubezpieczeniowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji, red. J. Handschke, Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 4. Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, red. J. Handschke, Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 5. G. Rosa, Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75.
 6. M. Bruhn, B. Stauss, Dienstleistungsinnovation, Gabler, Wiesbaden 2004.
 7. A.J. Slywotzky, D.J. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
 8. Kurek, Elementy umożliwiające ocenę konkurencyjności zakładu ubezpieczeń, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Tom III, Ubezpieczenia, red. K. Znaniecka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 152.
 9. S. Flejterski, Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębiorstwa bankowego, PTE, Szczecin 1998.
 10. L. Dziawgo, Private banking. Istota - koncepcja - funkcjonowanie, Wyd. UMK, Toruń 2005.
 11. N. Klein, Customer Care im Internet, Peter Lang GmbH Verlag, Frankfurt am Main 2005.
 12. M. Ratajczak, SprzedaŜ ubezpieczeń przez Internet a wynik ekonomiczny zakładu ubezpieczeń, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI. Tom III, Ubezpieczenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, s. 93-101.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu