BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sudolska Agata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Rozwijanie relacji z nabywcami jako wyraz adaptacji przedsiębiorstw do nowych wyzwań rynkowych
Developing the Relationships with Buyers as the Sign of Enterprises Adaptation to new Market Challenges
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 405-414, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Przedsiębiorstwo, Relacje klient-klient, Rynek
Enterprises, Consumer to Consumer (C2C), Market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie uważa się, że klasyczne instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek drastycznie tracą na skuteczności. Uwaga firm przesuwa się dzisiaj w kierunku długofalowego przywiązywania nabywców oraz budowania na rynku trwałych więzi z innymi uczestnikami rynku, w tym przede wszystkim z nabywcami. Nawiązanie relacji z nabywcami skutkuje zdobywaniem szeroko zakrojonej wiedzy o rynku, a w szczególności o potrzebach i oczekiwaniach klientów. Wiedza ta z kolei jest niezwykle cennym zasobem niezbędnym w procesie konkurowania. Zatem współczesne przedsiębiorstwo powinno koncentrować się przede wszystkim na procesach tworzenia, a następnie rozwijania i utrzymywania swoich powiązań z nabywcami. Artykuł stanowi próbę egzemplifikacji działań polskich przedsiębiorstw realizowanych w sferze budowania relacji z nabywcami w celu przystosowania się do nowych realiów gospodarczych i umocnienia swojej pozycji rynkowej.(abstrakt autora)

Nowadays classical marketing tools become highly ineffective. Due to this situation the companies start to focus on long-term customer attachment and building long-lasting relationships with other market players, most of all customers. Creating strong relationships with buyers results in obtaining an extensive knowledge about market, especially concerning customers' needs and expectations. Such knowledge is a valuable source needed to compete. Thus contemporary enterprises should focus on creating, developing and maintaining market relationships with its buyers. The paper is an attempt to exemplify the activities of Polish companies in the field of building the relationships with their buyers in order to adapt to new market conditions and strengthen their competitive positions.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. L. Berry, Relationship Marketing, w: Emerging Perspectives on Services Marketing, red. L. Berry, G. L. Shostack, G.D. Upah, American Marketing Association, Chicago 1983,
 2. Ch. Gronroos, Sercvice Management and Marketing. Managing the Moments of Truth in Service Competition, Free Press, Lexington 1990,
 3. M. Rydel, C. Ronkowski, Marketing partnerski, "Marketing i Rynek" 1995, nr 9,
 4. B. Dobiegała-Korona, Jak sprostać konkurencji, "Manager", lipiec/sierpień 1996,
 5. M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketing, Butterworth, Heinemann, 1994,
 6. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996,
 7. J. Bogdanienko, Nowe czynniki przewagi konkurencyjnej, w: Firma w otoczeniu globalnym, red. J. Bogdanienko, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2006,
 8. A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004,
 9. R.S. Burt, Structural Holes - The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge, 1992,
 10. W. Czakon, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007
 11. K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu