BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowski Dariusz (Politechnika Gdańska)
Title
Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji rynkowych a wyniki tworzenia nowych produktów
Gathering, Sharing and Using Market Information and New Product Development Performance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 431-442, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Produkt, Informacje ekonomiczno-finansowe, Rynek
Product, Economic and finance information, Market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest określenie związków pomiędzy gromadzeniem, upowszechnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w rozwoju nowych produktów a wynikami finansowymi uzyskiwanymi w tym rozwoju. Związków tych poszukiwano na podstawie wyników badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki. Stosując standardową regresję wieloraką, stwierdzono, że istnieje pozytywny związek pomiędzy stosowaniem informacji rynkowych przy tworzeniu nowych produktów a rozpatrywanym wynikiem finansowym.(abstrakt autora)

The paper deals with determining relationships between gathering, sharing as well as using market information in new product development and financial performance of new product development. These relations have been sought on a basis of the results of empirical study undertaken among national high technology companies. By applying standardized multiple regression there was a positive relationship found between using market information in new product development and new product's financial success.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B. Stefanowicz, Informacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004
 2. E. Niedzielska, Próba systematyzacji procesów rozwoju systemów informacyjnych, "Wiadomości Statystyczne" 1986, nr 4
 3. W. Wrzoska. Za: W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998
 4. B. Stefanowicz, Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007,
 5. J. Oleński, Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003
 6. A.K. Kohli, B.J. Jaworski, Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications, "Journal of Marketing" 1990, Vol. 54 (April),
 7. J. Mohr, J.R. Nevin, Communication strategies in marketing channels: a theoretical perspective, "Journal of Marketing" 1990, Vol. 54 (October), No. 4
 8. A. Menon, P.R. Varadarajan, A model of marketing knowledge use within firms, "Journal of Marketing" 1992, Vol. 56, October,
 9. E. Maltz, A.K. Kohli, Market intelligence dissemination cross functional boundaries, "Journal of Marketing Research" 1996, Vol. XXXII, February
 10. A. Dobosz i in., Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2005
 11. M. Gruszczyński, P. Mierzejewski, Wstęp do ekonometrii w stu oknach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu