BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frankowska Anna (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Głowacka-Rębała Alicja (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Title
Zastosowanie technik twórczego myślenia w zakładzie opieki zdrowotnej
Application of Creative Thinking Techniques in Healthcare Centres
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 443-454, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Myślenie twórcze
Independent public health care facilities, Creative thinking
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wzrastająca konkurencyjność rynku usług medycznych wymusza stosowanie nowatorskich metod w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej. Specyfika usług medycznych wymaga jednak, aby świadczenie spełniało standardy medyczne względem zdrowia pacjenta, co determinuje ograniczenia w tworzeniu pakietu wartości dla klienta-pacjenta. Kreatywne myślenie to podstawowa umiejętność menedżera podejmującego decyzje i wprowadzającego innowacje w zakładzie opieki zdrowotnej. Zastosowanie technik twórczego myślenia na polu zarządzania jednostkami medycznymi może dawać ciekawe rezultaty w postaci niestandardowych rozwiązań. Wydaje się, że techniki twórczego myślenia, jeŜeli są pomocne w pracy, mogą być stosowane nie tylko przez pracowników wchodzących w skład kadry zarządzającej zakładu opieki zdrowotnej, pod warunkiem, że będą służyć dobru pacjenta, a ich stosowanie nie kłóci się z podstawowymi standardami, dobrą praktyką i etyką lekarską.(abstrakt autora)

Growing competition in the medical services market enforces application of novel methods in management of healthcare centers. The specifics of medical services requires however for the benefit to fulfill medical standards related to patients' health, which determines constraints in creating the value package for the customer-patient. Creative thinking is a basic capability of a manager making decisions and introducing innovations in a healthcare centre. Application of creative thinking techniques in the area of medical units' management may lead to inspiring results in the form of non-standard solutions. Creative thinking techniques, if are helpful, are understood to have capability of application not only by the board members of healthcare centers, but also in majority of areas of strategic, tactic, and operational activities, under the condition however that they will serve patient wellbeing and their usage does not jar with fundamental standards, best practices and medical ethics(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008
 2. P. Doyle, Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003
 3. J. Mauzy, R. Harriman, Creativity Inc., Bulding an Inventive Organization, Harvard Business School Press, Boston 2003
 4. B. Clegg, P.Birch, Przespieszony kurs kreatywności, Wyd. Helion, Gliwice 2007
 5. E. Jerzyk, G. Leszczyński, H. Mruk, Kreatywność w biznesie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006
 6. P. Sloane, Twórcze myślenie w zarządzaniu, GWP, Gdańsk 2005
 7. 9 A. Green, Kreatywność w public relations, PWE, Warszawa 2004
 8. H. Romanowska-Łakomy, Zdolność lekarza do kreatywnego myślenia jako warunek aksjologiczny, Sztuka Leczenia 2004, tom X, nr 3-4,
 9. H. Mazgajska, Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji a Unią Europejską, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002
 10. Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1994
 11. K. Rogoziński, R.F. Nicholls, Marketing usług na przykładach, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001
 12. N. Thomas, Kreatywność i innowacje według Johna Adaira, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu