BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hall Hanna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Metody pomiaru satysfakcji studentów w praktyce polskich uczelni
Students' Satisfaction Measuring Methods Applied by Polish Universities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 463-472, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Studenci, Pomiary
Students, Measurement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza metod pomiaru satysfakcji studentów stosowanych w polskich uczelniach, w tym metod pochodzących z zachodnich firm i uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji metody SERVQUAL. Zwrócono m.in. uwagę na wyodrębniane komponenty satysfakcji i stosowane w kwestionariuszach skale pomiarowe. Przedstawiono także propozycje autorki w ramach wybranych aspektów podjętego tematu(abstrakt autora)

The purpose of the paper is the analysis of methods of student's satisfaction survey, which are applied at Polish universities, therein methods which come from west companies and universities and particularly the modifications of the SERVQUAL method. The attention is paid inter alia to the chosen satisfaction components and applied in questionnaires measuring scales. The author's own suggestions in this field are also featured(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Parasuramun, V. Zeithamel, L. Berry, SERVQUAL: A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, "Journal of Retailing", 1988, vol. 36.
  2. A. Parasuramun, V. Zeithamel, L. Berry, A conceptual model of service quality and its implementation for future research, "Journal of Marketing" 1985, vol. 49,
  3. W. Nierzwicki, A. Rudzik, Pomiar jakości usług edukacyjnych metoda Servqual, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2003, nr 2,
  4. E. Pryłowska, Ocena stopnia oczekiwań studentów w zakresie jakości kształcenia przy wykorzystaniu metody servqual, w: Student jako waŜne ogniwo jakości kształcenia, red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2004.
  5. E. Więcek-Janka, A. Tietz, S. Woźniak, SERVQUAL - badanie oceny jakości usług edukacyjnych wyższych uczelni w Gnieźnie, w: Zainteresowania badawcze młodzieży akademickiej, red. A. Buczek, D. Czajkowska-Ziobrowska, D. Rondalska, P. Ziobrowski, Wyd. WyŜszej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009,
  6. A. Sztejnberg, M. Stypułkowska, J. Hurek, Zastosowanie modelu SERVQUAL w mierzeniu jakości usług edukacyjnych, w: Aktuální otázky výuky chemie (Actual Questions of Chemistry Education), red. M. Bilek, Gaudeamus, Hradec Kralove.
  7. A. Sztejnberg M Stypułkowska, Ocena względnej ważności wymiarów SERVQUAL jako metoda wspomagania jakości kształcenia w szkole wyższej, w: Media i metody wspomagające jakość kształcenia, red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005,
  8. A. Sadurska, I. Wrońska, L. Walas, M. Wysokiński, W. Fidecki, Satysfakcja studentów ze studiów na kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, "Problemy Pielęgniarstwa" 2008; 16 (1, 2),
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu