BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kategorie czynników determinujących sukces, nowo założonego przedsiębiorstwa
Kategorien der Erfolgsfaktoren von Unternehmensgründungen
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 53-60
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Sukces przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Success of the company, Enterprises
Note
Zsfg.
Abstract
W czasie spowolnienia gospodarczego, niekorzystnej koniunktury gospodarczej, inflacji, turbulencji na rynkach finansowych, coraz wyższego wskaźnika bezrobocia konieczna jest przebudowa struktury gospodarki kraju. Budowa nowej struktury gospodarczej, odpornej w długim okresie na zakłócenia, może zostać zwieńczona powodzeniem tylko wówczas, jeżeli powstanie odpowiednio duża liczba przedsiębiorstw odnoszących sukcesy na rynku. Sukces nowo założonego przedsiębiorstwa może być mierzony w różny sposób. W badaniach ekonomicznych najczęściej jako miarę powodzenia przyjmuje się: wskaźnik finansowego sukcesu i wskaźnik rozwoju przedsiębiorstwa. Znaczenie tych dwóch miar w praktyce przejawia się z jednej strony w dalszym trwaniu przedsiębiorstwa na rynku, z drugiej zaś w rozwoju przedsiębiorstwa mierzonym liczbą nowo utworzonych miejsc pracy, poprawie konkurencyjności gospodarki kraju w wyniku innowacji i odnowienia całych gałęzi gospodarki.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Witt, A. Hack, Staatliche Gründungsfinanzierung: Stand der Forschung und offene Fragen, Wyd. Wirtschaftsuniversitaet Wien, Wien Springer 2008
  2. Dimensionen der Unternehmungsgründung Erfolgsaspekte der Selbstaendigkeit (H. Corsten red. nauk.) Erich ScHmidt VerlaG Kaiserslautern 2004
  3. A. Bielawska, Zadania finansowe w procesie tworzenia przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, w: bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy, Zeszyt Naukowy SGH, Warszawa 2005
  4. Private Debt - alternative Finanzierung für den Mittelstand, A.-K. Achleitner, (red. nauk.) Schäffer - Poeschel Verlag Stuttgart, 2004
  5. Dimensionen der Unternehmungsgründung Erfolgsaspekte der Selbstaendigkeit (H. Corsten red. nauk.) Erich Schmidt Verlag Kaiserslautern 2004
  6. M. Grzebyk, Determinanty rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (na przykładzie gminy Kamień), w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, MIKROFIRMA 2009, A. Bielawska (red. nauk.) Szczecin, 2009
  7. K. Poznańska, Metodologia badań, w: Nadzieja na rynku pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, (red. J. Klich), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000
  8. F. Bławat, Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (red. nauk. F. Bławat), Gdańsk 2004
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu