BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepanowski Adam E. (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Walory turystyczne województwa podlaskiego potencjałem rozwojowym regionu
The Touristic Amenities of Podlaskie Voivodeship as the Developmental Potential of the Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 415-425, rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Turystyczne atrakcje, Województwo, Rozwój
Tourist attraction, Voivodship, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Walory przyrodnicze, kulturowe i te, które specjalnie są przygotowywane dla turystów przez człowieka, już od początku istnienia zorganizowanych form poznawania świata poprzez podróże, miały decydujący wpływ na wybór podróży i satysfakcję turystów. Dlatego wspomniane dobra zwane walorami turystycznymi wymagają dogłębnego poznania od strony usługodawców turystycznych, ciągłej troski o ich wysoką jakość, aby były zawsze jak najbardziej atrakcyjne dla turystów. Walory turystyczne odgrywają olbrzymią rolę w kształtowaniu geografii ruchu turystycznego, umożliwiając identyfikację miejscowości i regionów, a także określając ich tożsamość i wizerunek. W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu literatury dotyczącej pojęcia "walory turystyczne" oraz dokonano ich klasyfikacji. W drugiej części skupiono się na przedstawieniu potencjału turystycznego województwa podlaskiego, czyli na najważniejszych walorach turystycznych (przyrodniczych i antropogenicznych) regionu. Ważność tych walorów dla rozwoju turystyki w województwie podlaskim przedstawiono na podstawie badań własnych, przeprowadzonych w latach 2008-2009.(fragment tekstu)

The touristic amenities play a decisive role in the formation of the geography of the touristic movement, they make possible the identification of localities and regions, they define their identity and picture. In first part of the article the author performed the literature review in the range of defining the notion of touristic amenities and he presented the author's classification of these values. In second part of the study, on the basis of own investigations, the most important natural and anthropogenical values of Podlaskie Voivodeship were presented which constitute the basic potential in the development of tourism in the region.
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980
  2. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997
  3. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007
  4. T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008
  5. T. Lijewski, B. Mikułowski, I. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWN, Warszawa 2008
  6. J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978
  7. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu