BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sudolska Agata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Przejawy umacniania potencjału innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP
Signs of Innovation Potential Strenghtening in the Companies of SME Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 339-347, tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Keyword
Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Innovative character, Small business, Knowledge-based economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesna gospodarka, w której funkcjonują zarówno duże, jak i średnie oraz małe podmioty gospodarcze, jest gospodarką opartą na wiedzy. Pojęcie gospodarki opartej na wiedzy pojawiło się w konsekwencji dokonującego się procesu globalizacji oraz nowego krajobrazu konkurowania. Coraz większą uwagę zaczęto zwracać na znaczenie wiedzy. Obecnie szybko postępujący rozwój wiedzy wymaga od przedsiębiorstw realizacji działań nacelowanych na ciągłe uczenie się i modyfikowanie swoich ofert rynkowych, czyli działań ukierunkowanych na podnoszenie poziomu ich innowacyjności(fragment tekstu)

The constantly changing market competition as well as the turbulently developing environment forces companies that focus on their competitiveness to constantly introduce innovations into market. The ability to create innovations requires undertaking several adjusting activities, both internal and external. This paper is an attempt to point out chosen internal and external activities of Polish SMEs aimed at improving their ability to create innovations(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Brzeziński, Uczenie się zmian, w: Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001
 2. W. Janasz, Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw, w: Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003
 3. S. Gudkova, Wiedza a rozwój małych przedsiębiorstw, w: Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
 4. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
 5. P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
 6. M.A. Weresa, Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, Monografie i Opracowania nr 504, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002
 7. Zarządzanie nowym produktem, red. A. Sosnowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000
 8. A. Jasiński, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992
 9. O. Jones, Innovation in SMEs: Intrapreneurs and new routines, w: Competitive Advantage in SMEs. Organizing for Innovation and Change, red. J. Oswald, f. Tilley, John Wiley&Sons Ltd, Chichester 2003
 10. E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004
 11. G. Biemans, Managing innovation within networks, Routledge, London 1992
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu