BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Title
Doskonalenie sprawozdania finansowego jako narzędzia efektywnego nadzoru korporacyjnego
Improvement of the Financial Statements as a Tool for Effective Corporate Governance
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 93, s. 351-365, bibliogr. 24 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Sprawozdanie z działalności, Korporacje, Sprawozdanie finansowe, Zarządzanie korporacyjne, Regulacje prawne, Ustawa o rachunkowości
Management commentary, Corporation, Financial statements, Corporate management, Legal regulations, Accounting Act
Note
summ.
Abstract
The paper is devoted to the problems of the financial statements changes aimed at improving the efficiency of corporate governance. It presents key modifications - both already introduced and proposed - with regard to the form and content of financial statements. In addition, the directions of non-financial (narrative) reports, starting with the Management Commentary and ending with an integrated reporting are presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, (Dz.U. UE, L 339/3, z dnia 18.12.2008 r.).
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm., art. 4a).
 3. Agenda consultations 2011 - Request for views, IFRS, July 2011.
 4. Bek-Gaik B., Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym - podejście standardowe czy indywidualne?, [w:] S. Sojak (red.), Rachunkowość - Dylematy praktyki gospodarczej, Wyd. Nauk. M. Kopernika, Toruń 2012, s. 7-23.
 5. Burzym E., Rachunkowość jako podstawa rozrachunku z tytułu społeczno-ekonomicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Zesz. Nauk. AE w Krakowie 1990/329, s. 5-18.
 6. Burzym E., Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, Zesz. Nauk. AE w Krakowie 1993/401, s. 5-20.
 7. Gierusz J., Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego, Zesz. Teoret. Rach. 2010/56 (112), s. 49-58.
 8. Gierusz J., Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycje IASB i FASB, Rachunkowość 2009/7, s. 43-51.
 9. Ghosh A., Lee Y.G., Financial Reporting Quality, Structural Problems and the Informativeness of Mandated Disclosures on Internal Controls, Journal of Business Finance & Accounting 2013/40/3-4, s. 318-349.; doi:10.1111/jbfa.12015; stan na dzień 27.10.2014 r.
 10. Implementation of Sarbanes-Oxley Internal Controls Provisions, Ernst & Young, File No. 4 - 497, April 2005, p. 3, http://www.sec.gov/spotlight/soxcomp/soxcomp-turley.pdf; stan na dzień 27.10.2014 r.
 11. Michalak J., Standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Stopień ich zastosowania na świecie i w Polsce. Perspektywy rozwoju na podstawie wyników badan empirycznych, [w:] B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, t. 2, UE w Krakowie, Kraków 2010, s. 26-38.
 12. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. I, SKwP, IASB 2011.
 13. Staff Draft of Exposure Draft, IFRS X, Financial Statement Presentation, 1 July 2010, IASB.
 14. Statement Management Commentary. IFRS Practice Statement Management Commentary. A framework for presentation, IASB, Londyn 2010.
 15. Stępień M., Wydymus Z., Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej, Zesz. Nauk. AE w Krakowie 2007/750, s. 79-99.
 16. Szychta A., Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2012/263, s. 65-88.
 17. Szychta A., Wynik całościowy w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych, [w:] I. Sobańska, M. Turzyński (red.), Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, Wyd. UŁ, Łódź 2011, s. 81-108.
 18. Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21st Century, IIRC, September 2011.
 19. Walińska E. (red.), Meritum - Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 20. Walińska E., Bek-Gaik B., Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce polskich spółek giełdowych, Zesz. Teoret. Rach. 2011/62 (118), s. 7-23.
 21. Walińska E., Gad J., Odpowiedzialność rad nadzorczych za sprawozdania finansowe - doświadczenia polskich spółek publicznych, Zesz. Teoret. Rach. 2012/66 (122), s. 205-215.
 22. Walińska E., Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstw, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa 2009.
 23. Walińska E., Sprawozdanie finansowe a raport biznesowy - głos w dyskusji, Przegląd Organizacji 2013/10, s. 40-45.
 24. Walińska E. (red.), Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, CCiAE, Łódź 2002.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu