BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowska Renata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ warunków otoczenia na przyczyny upadku małych firm funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych
Influence of the Environmental Conditions on the Reasons for the Collapse of Small Enterprises Functioning in the Marginalized Regions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 225-234, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Regionalizacja, Region
Small business, Regionalization, Region
Note
summ.
Abstract
Proces marginalizacji regionów jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Marginalizacja w przypadku regionu oznacza długotrwałe wyłączenie danego obszaru z generowania rozwoju i partycypacji w dochodach z rozwoju. Regiony te nie są w stanie jedynie w oparciu o własne, wewnętrzne siły dokonać procesu przekształceń gospodarki, gwarantujących zmianę struktury gospodarczej, wykreowanie nowych miejsc pracy i stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju. Koszty ponownego włączenia obszarów zmarginalizowanych do współtworzenia rozwoju gospodarczego są szczególnie wysokie i charakteryzują się wydłużonym okresem zwrotu. Ponowne wejście tych regionów na ścieżkę rozwoju może stać się przy pomocy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który pełni istotną rolę w rozwoju regionalnym, bowiem sektor ten spełnia ważne funkcje natury gospodarczej i społecznej m.in.: wykorzystują lokalne zasoby, eksportują swoje produkty, stwarzają nowe miejsca pracy na rynku lokalnym, promują przedsiębiorcze postawy, są miejscem akumulacji kapitału i dyfuzji innowacji. Celem niniejszego opracowania jest analiza warunków funkcjonowania małych i średnich firm na terenach zmarginalizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn upadku firm wynikających z lokalizacji w tych regionach.(fragment tekstu)

The SME sector encounters numerous obstacles that restrict its growth. In marginalized regions additional obstacles connected with the regions` specific features can be found, i.e. the low level of economic development, low income of the inhabitants which is reflected in low demand, poor infrastructure (transport, educational, etc.), social pathologies, increased migration processes and the lack of entrepreneurship in the local communities. The obstacles resulting from the specific features of marginalized areas may influence the emergence of additional causes of SME`s economic failures in these areas. The article presents both the description of the limitations to business activity encountered in marginalized regions which, in extreme situations, can lead to economic failures and the complexity of factors which contribute to marginalization of the region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Latoszek, Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
  2. A. Sosnowska, S. Łobejko, Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
  3. R. Borowski, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju MSP w Polsce, Difin, Warszawa 2008.
  4. R. Borowski, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju MSP w Polsce, Difin, Warszawa 2008.
  5. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowani, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  6. T. Łuczka, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: T. Łuczka, Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Politechnika Poznańska, Poznań 2007, s. 45.
  7. Z. Helwig, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, z. 4, Warszawa 1968.
  8. E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  9. A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu