BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku), Widelska Urszula (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Marketing Determinants of Small Enterprises Competitiveness in Beverage Sector
Marketingowe uwarunkowania konkurencyjności małych przedsiębiorstw z sektora napojów
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 235-243, tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Small business, Enterprise competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje problem konkurencyjności małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze napojów. Jest to sektor, który na rodzimym rynku ma charakter wzrostowy, co niewątpliwie stwarza szansę rozwoju na nim małych firm. Warunkiem jest jednak intensyfikacja działalności marketingowej ukierunkowanej na umacnianie relacji z klientem oraz dbałość o wyróżniającą jakość produktów. Celem opracowania jest ukazanie możliwości i barier ekspansji małych przedsiębiorstw branży napojów w Polsce przy uwzględnieniu specyfiki asortymentowej, wymagań rynków docelowych oraz ogólnych uwarunkowań rozwoju sektora MSP w Polsce. Małe przedsiębiorstwa w sektorze napojów mają ograniczone możliwości budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki samej branży, jak również z uwarunkowań funkcjonowania sektora małych przedsiębiorstw w Polsce. Produkcję napojów charakteryzuje bardzo szybki proces koncentracji, który osłabia pozycję małych producentów. Z drugiej jednak strony spożycie napojów rośnie, co stanowi także szansę ich rozwoju.(abstrakt oryginalny)

Small enterprises in the beverage sector have limited possibilities to build permanent competitive advantage. It results mainly from the specificity of the industry itself, as well as from functioning conditions of small enterprises sector in Poland. Beverage production is characterized by the fast concentration process, which weakens the position of small producers. On the other hand, however, drink consumption increases, what is a chance for their development. Functioning of small enterprises, in such dynamic market environment, is determined by the efficiency of undertaken marketing activities, which consider increasing customers' requirements. The activities should focus on customer satisfaction and care about product quality as well as be oriented on building permanent distinctive features, especially in the context of local markets. Small enterprises should build distinctive competences, increase product quality both in the natural and commercial context. Other opportunity may also be the emphasis on health-related features and care about imaging aspects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Urban, Rynek i produkcja napojów w Polsce [Beverage Market and Production in Poland], "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2009, No. 4, p. 6.
  2. J. Drożdż, Liderzy branż spożywczych [Leaders of Food Industry], "Przemysł Spożywczy" 2008, No. 8, p. 34.
  3. U. Widelska, Jakość jako element promocji produktów żywnościowych, w: Instrumenty marketingu jako czynnik ekspansji sektora żywnościowego [Quality as Component in Promoting Food Products, in: Marketing Instruments as Factor of Food Industry Expansion], red. [eds.]. E. Hościłowicz, I. Janowska, K. Meredyk, WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2007, p. 62.
  4. H. Górska-Warsewicz, Konsument a strategie pozycjonowania na rynku soków, nektarów i napojów niegazowanych [Consumer and Positioning Strategies in Juice, Nectar and Still Drinks Market], "Przemysł Spożywczy" 2005, No. 6, p. 16.
  5. M. Świątkowska, Znaczenie reklamy na rynku soków [Importance of Advertising in the Juice Market], "Przemysł Spożywczy", 2006, No. 6, pp. 40-41.
  6. D. Sikorska, Psychologiczne aspekty wpływu reklamy na decyzje nabywcze konsumentów żywności [Psychological Aspects of Advertising Influence on Purchase Decisions of Food Consumers], Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Agrobiznesu [Scientific Yearbooks of Agriculture Association], Volume VIII, Book 3, Poznań 2006, pp. 132-135.
  7. A. Bogacz, W. Pietrykowska, Jeszcze daleko nam do świata [We Are Stall Far Away from the World], "Rynek Spożywczy" 24 April 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu