BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nadużycia gospodarcze jako niedoceniane zagrożenie przedsiębiorstw
Economic Abuses as Underestimated Danger of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 271-279, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Nadużycia gospodarcze, Zagrożenia rozwojowe, Przedsiębiorstwo
Economic frauds, Development risk, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania nie jest analiza rodzajów nadużyć dokonywanych przez pracowników. Dlatego autor ograniczył się do wyszczególnienia kradzieży i przywłaszczenia jako nadużyć, które bardzo często pojmowane są jako jeden rodzaj przestępstwa. Należy wskazać, że według kodeksu karnego, kradzież (art. 278 KK) polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia. Chodzi tu o rzeczy mające wartość ekonomiczną, ponieważ kradzież, przywłaszczenie lub niszczenie cudzych rzeczy o wartości niemajątkowej (np. bezwartościowych w sensie ekonomicznym, fotografii lub innych pamiątek) stanowi wykroczenie z art. 126 KW. Rzecz będąca przedmiotem kradzieży musi być cudza, tj. stanowić czyjąś własność lub być przedmiotem czyjegoś posiadania w sensie cywilnoprawnym; nie wchodzi więc w grę np. kradzież rzeczy, którą właściciel wyrzuca w celu pozbycia się. Przywłaszczenie (art. 284 KK) popełniane jest albo, tak jak kradzież, w stosunku do rzeczy, albo w stosunku do prawa majątkowego. Przywłaszczone może być np. prawo akcjonariusza do udziału w zyskach firmy, które przez pomyłkę zapisano w pamięci komputera na rzecz innej osoby. Przy przywłaszczeniu nie występuje element zaboru, bowiem sprawca włada już rzeczą lub prawem faktycznie, np. znajduje rzecz zgubioną, rzecz została mu wypożyczona lub powierzona albo znalazła się w jego władaniu, bo doręczono mu ją przez pomyłkę. Zachowanie się sprawcy określono w art. 284 KK zwrotem "przywłaszcza sobie". Oznacza to bezprawne włączenie przez sprawcę cudzej rzeczy lub prawa do swego majątku, lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela, co może się przejawiać w sprzedaniu lub darowaniu rzeczy, dokonaniu w niej przeróbek, zniszczeniu.(fragment tekstu)

The article presents the economic abuses as essentially threat to the business. It discuss basic kind of economic abuses committed by employee. The abuse triangle as a three basic reasons abuses were presented. A special attention was put to the amount of loss incurred by polish employers of embezzlements and number of detected fraud in enterprises on in 2008-2009 years. Finally, range of embezzlements on the foreign market were shortly described.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. L. Gardocki, Prawo karne, C.H.Beck, Warszawa 2004.
  2. J.T. Wells, Nadużycia w firmach Vademecum zapobieganie i wykrywanie, LexisNexis, Warszwa 2006.
  3. E. Glapiak, W regionie mniej oszustw niż w Polsce, "Rzeczpospolita" 2009, nr 271, s. B4.
  4. A. Gawrońska-Malec, Dossier przestępstwa w firmach, "Forbes" 2006, nr 07, s. 85.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu