BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babuchowska Karolina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Marks-Bielska Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Realizacja działania PROW 2007-2013 "Modernizacja gospodarstw rolnych" w województwie lubelskim
Implementation of the PROW 2007-2013 Activity 'Modernisation of Farms' in the Lubelskie Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 7-16, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Modernizacja rolnictwa, Inwestycje w rolnictwie, Gospodarstwa rolne
Rural development, Rural Development Programme, Modernization of agriculture, Investments in agriculture, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Międzynarodowa konkurencja, wymogi konsumentów, normy i przepisy prawne są jednymi z głównych czynników, które zmuszają polskich rolników do modernizacji gospodarstw. Części inwestycji związanych z unowocześnianiem gospodarstwa rolnego może być współfinansowana środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Celem opracowania było ukazanie dotychczasowej realizacji tego działania w woj. lubelskim. Analizie poddano m.in. rodzaj realizowanej inwestycji oraz jego zgodność z celami działania Modernizacja gospodarstw rolnych, typ reorganizacji produkcji, koszty operacji oraz poziom współfinansowania przedsięwzięcia. (abstrakt oryginalny)

International competitive, consumer requirements, standards and legislation are one of the main factors which force Polish farmers to modernization of farms. Part of the investments associated with upgrading the farm may be co-financed funds Rural Development Programme 2007-2013 for the Modernisation of farms. The aim of the study was to evaluate the implementation of this activity in the Lubelskie province. The analysis included the type of investment and its compatibility with the objectives of Modernisation of farms, the type of reorganization of production, investment costs and the level of co-financing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Babuchowska K, Marks-Bielska R. [2011]: Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników. Problemy rolnictwa światowego tom 11 (XXVI), zeszyt 1, ss. 7-15.
  2. Babuchowska K., Marks-Bielska R. [2010]: Płatności bezpośrednie w kontekście inwestycji w gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe SERiA tom XII, zeszyt 1, ss. 7-11.
  3. Gołębiowska U.E. [2002]: Inwestycje w gospodarstwach młodych rolników Polski Północnej. Politechnika Koszalińska, Koszalin.
  4. Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Raport końcowy tom II. [2010]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  5. Orłowski W. [2002]: Nihil novi sub sole: perspektywy modernizacji polskiego rolnictwa. [W:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGŻ, Warszawa, ss. 93-108.
  6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. [2011]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  7. Szczepański M.S. [1989]: Modernizacja. Rozwój zależny. Rozwój endogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju endogennego. Uniwersytet Śląski, Katowice.
  8. Wasilewska A. [2009]: Teoretyczne uwarunkowania procesu modernizacji gospodarstw rolniczych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 75, ss. 211-223.
  9. Woś A. [2004]: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu