BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hełdak Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Płuciennik Monika (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Szczepański Jakub (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Obciążenia finansowe użytkowników wieczystych gruntu w związku z aktualizacją opłat rocznych
Financial Charges of Land Perpetual Lessees Related to the Annual Fees Revision
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 251-263, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
Użytkowanie wieczyste, Nieruchomości, Majątek Skarbu Państwa, Aktualizacja opłaty rocznej
Long-term lease, Real estate, State Treasury asset, Updating the annual fee
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praca podejmuje temat zobowiązań użytkownika wieczystego nieruchomości w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Użytkownik wieczysty ma prawo korzystać z gruntu i nim rozporządzać, zobligowany jest utrzymać nieruchomość w należytym stanie oraz dopełniać obowiązki podatkowe. W pracy dokonano rozpoznania skali oraz problemów towarzyszących aktualizacji opłat rocznych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na obszarze powiatu żagańskiego w latach 2008-2012. Na terenie objętym badaniami w użytkowanie wieczyste oddanych było 349 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wszczęto dla 250 nieruchomości Skarbu Państwa, co stanowiło 71,63% ogółu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Najwyższy średni wzrost opłaty rocznej odnotowano w 2011 r. dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą (3738,86 zł). (abstrakt oryginalny)

The paper deals with liabilities of perpetual lessees in terms of annual fees for land perpetual usufruct. While the usufructuary has the right to benefi t the land and dispose of it, he is obliged to maintain the property condition and accomplish tax responsibilities. In this study, we investigated issues and their scale associated with annual fees revision. The research area covers 349 real estate owned by the State Treasury in Żagań county in the period of 2008-2012. Procedure for updating the annual fee for perpetual usufruct of land was conducted for 250 properties, which equals to 71.63% of the total public ground lease. The highest average annual fee increase (3 738.86 zł) was observed in 2011 for real estate related to business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gawlik Z. (2013), Użytkowanie wieczyste w świetle wypowiedzi Profesora Jerzego Ignatowicza, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Vol. LX 1, Sectio G.
 2. Gawryś M. (2014), Prawne i praktyczne aspekty aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości [maszynopis].
 3. Rudnicki S. (2001), Komentarz do kodeksu cywilnego, Warszawa.
 4. Sawiłow E. (2008), Metodyka ustalania wartości katastralnych, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" Vol. 16, Nr 3.
 5. Smyczyński T. (2005), Użytkujcie długo i szczęśliwie, "Rzeczpospolita", 25.07.2005.
 6. Szewczykowska K. (2006), Sposób korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, "Polish Construction Review" nr 12.
 7. Sobolewski P. (2011), W sprawie przyszłości użytkowania wieczystego, "Zeszyty Prawnicze" nr 29 (01).
 8. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2013 r. (sygn. akt III CZP 110/12).
 9. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1975 r. (sygn. akt III CZP 63/75) (OSNCP 1976/12, poz. 259).
 10. Urbańczyk K. (2012), Należy uporządkować system opłat za użytkowanie wieczyste, "Rzeczpospolita" nr 87.
 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 518 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 121, art. 232-243).
 13. Wolanin M. (2001), Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, "Nieruchomości C.H. Beck" nr 10.
 14. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 (sygn. akt K 9/08).
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu