BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzos Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie projektami współfinansownymi z ue - studium przypadków dla innowacyjnych e-usług
Project Management Co-Financed from Eu - Case Studies cf Innovative E-Services.
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 271-278, bibliogr. 9 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Projekty innowacyjne, e-usługi, Zarządzanie projektem
Innovative Projects, e-services, Project management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie czterech zidentyfikowanych innowacyjnych projektów współfinansownych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działania 3.1, 5.1, 5.3 i 8.1. Każdy z analizowanych projektów związany był z rozwojem sektora e-usług w Polsce. Pierwsze trzy projekty były realizowane przez Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (działania 3.1, 5.1, 5.3), czwarty przez przedsiębiorstwo SISMS Sp. z o.o. (działanie 8.1). Autor przyjął jako podstawową metodę badania obserwację uczestniczącą, a okres objęty obserwacją to lata od 2005 do 2010. Analizowane przykłady z uwagi na swoje duże osiągnięcia i ogólnopolski zasięg mogą służyć za wzorcowe przykłady skutecznych implementacji e-usług w Polsce oraz przykłady współpracy instytucji otoczenia biznesu z biznesem. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to present four identified innovative projects, cofinanced from the Innovative Economy Operational Program 2007-2013 of 3.1, 5.1, 5.3 and 8.1. Each of the examined projects was associated with the development of e-services sector in Poland. The first three projects were implemented by the Wroclaw Medical Science and Technology Park Sp. z o.o. (Actions 3.1, 5.1, 5.3), fourth by the SISMS Sp. z o.o. (Action 8.1). Author adopted as a primary method of testing-participant observation, and the period under observation are the years from 2005 to 2010. Analyzed examples because of their high achievement and nationwide coverage, can serve as good examples of successful implementation of e-services in Poland, and examples of institution business environment cooperate with business. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. www.parp.gov.pl, 10.02.2010.
  2. www.umwd.pl, 10.02.2010.
  3. www.funduszestrukturalne.gov.pl, 10.02.2010.
  4. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, PM BOK Guide 2000 Edition, Warszawa 2003.
  5. Roszkowski H.,Wiatrak H., Zarządzanie projektem - istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 2005.
  6. Kucharska A., Perez I.N., Fundusze strukturalne i fundusz spójności Unii Europejskiej 2000-2006, Wrocław 2003.
  7. Białynicki-Birula P., Hauser J., Jakubowska B., Sartorius W., Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej, Kraków 1999.
  8. Chrościcki Z., Zarządzanie projektem - zespołem zadaniowym, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2001.
  9. Duncan W.R., Guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBOK Guide, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu