BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mitek Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ zróżnicowania województw na finansowanie opieki długoterminowej w Polsce
The Impact of Diversity Voivodeships on Financing Long-Term Care in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 921-932, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Ubezpieczenia zdrowotne, Opieka zdrowotna, Standardy opieki zdrowotnej, Opieka długoterminowa
Health care insurance, Health care, Healthcare standards, Long-term care
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Przedstawienie zróżnicowania finansowania świadczeń usług opieki długoterminowej w ramach opieki zdrowotnej w zależności od regionu Polski. Metodologia badania - Analiza ilościowa dostępnych podmiotów na rynku oferujących świadczenia opieki długoterminowej w latach 2010-2012 wraz ze szczegółową analizą porównawczą roku 2012 pod względem zróżnicowania kosztów na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w Polsce oraz liczby pacjentów i struktury demograficznej wszystkich województw. Wynik - Aktualny stan finansowania opieki długoterminowej jest dość silnie zróżnicowany wśród województw Polski, szczególnie pod względem liczby ludności zamieszkującej dany obszar. Oryginalność/wartość - Artykuł rozszerza wiedzę z zakresu finansów opieki zdrowia o szczegółową syntezę struktury rynku i finansowania świadczeń opieki długoterminowej, które są usługami stale rozwijającymi się w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of diversification of financing long-term care services within health care, depending on the Polish region. Design/methodology/approach - Quantitative analysis of the available operators on the polish market offering long-term care benefits in the years 2010-2012. Detailed comparative analysis of 2012 in terms of variety of costs for long-term care in Poland, the number of patients and the demographic structure of all the voivodeships. Findings - The current status of funding long-term care is quite strongly diversified among Polish provinces, particularly in terms of the population of the regions. Originality/value -The article expands the knowledge of health care finance for a detailed synthesis of the market structure and financing of long-term care services that are constantly developing in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Błędowski P. (2009), Organizacja opieki długoterminowej w Polsce - problemy i propozycje rozwiązań, "Polityka Społeczna", nr 7.
  2. Główny Urząd Statystyczny (2014), Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (18.02.2014).
  3. Główny Urząd Statystyczny (2014), Rocznik demograficzny 2013, Warszawa.
  4. Główny Urząd Statystyczny (2014), Rocznik statystyczny województw 2013,Warszawa.
  5. Kozierkiewicz A., Szczerbińska K. (2007) Opieka długoterminowa w Polsce: ocena stanu obecnego oraz rozwiązania na przyszłość, Wydawnictwo Medyczne Termida, Kraków.
  6. Mitek A. (2013) Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń opiekuńczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, "Zarządzanie i Finanse", nr 2, cz. 5, Gdańsk.
  7. Narodowy Fundusz Zdrowia (2008-2012), Roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego za lata 2008- 2012, Warszawa.
  8. Narodowy Fundusz Zdrowia (2014), Informator o umowach Narodowego Funduszu Zdrowia, https://aplikacje.nfz. gov.pl/umowy/Search.aspx (24.03.2014).
  9. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r., DzU 07.14.89 z późn. zm.
  10. Więckowska B. (2010), Description of Long-term Care: Provision and Financing, World Bank Report Long-Term Care and Ageing, Case Studies - Bulgaria, Croatia, Latvia and Poland, www-wds.worldbank.org/external/default/ WDSContentServer/WDSP/IB/2010/12/16/000333037_20101216024528/Rendered/PDF/584530WP0Bo x351Final1November212010.pdf (24.03.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu