BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaucha Jacek (Uniwersytet Gdański)
Title
Od strategii Vasab do strategii Uunii Europejskiej dla regionu bałtyckiego
From the Vasab Strategy to the EU Strategy for the Baltic Sea Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 115-137, tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Gospodarka morska, Cele strategiczne
Maritime economy, Strategic goals
Note
summ.
Abstract
Wielostronna i wielopłaszczyznowa współpraca bałtycka musiała zaowocować wielością strategii i dokumentów dotykających różnorodnych pól współpracy i przygotowywanych dla odmiennych obszarów geograficznych. Liczne strategie zostały także stworzone w ramach projektów bałtyckich wspieranych ze źródeł UE.(fragment tekstu)

Th e paper presents the EU Strategy for the Baltic Sea Region (BSR) and its Action Plan from the broader perspective of the Baltic integration. Th e specifi c feature of this integration is occurrence of several parallel and overlapping processes mainly of the grass root character and fl exible, rarely institutionalised nature. All these has led to elaboration of several strategic documents of diff erent magnitude and signifi cance with no attempt to coordinate and harmonize eff orts of numerous Baltic networks and initiatives. Th e EU Strategy, although being in line with the prevailing in the Region open method of coordination, tries to bring some order to the rich but slightly unpredictable landscape of the Baltic co-operation. Th e Strategy aims at coordinating action by Member States, regions, the EU, pan-Baltic organizations, fi nancing institutions and non-governmental bodies to promote a more balanced development of the Region. Th e Action Plan comprises 15 priority areas which represent the main areas where the EU Strategy for the Baltic Sea Region can contribute to improvements (either through tackling the main challenges or through seizing the main opportunities). Th e priority areas are organized into four thematic 'pillars' and one horizontal section. Th ey are implemented through actions divided into strategic ones (addressing the most important issues) and the cooperative ones (off ering benefi ts from improved cooperation). In addition, examples of fl agship projects i.e. projects with high signifi cance are presented. Although being the fi rst comprehensive document addressing long term development of the BSR the Strategy possess several weaknesses such as unclear fi nancial side, limitation to the issues covered by the cohesion policy and complicated implementation system. Nevertheless, one might hope that it is the fi rst step for changing the EU governance system into the one more tailored to the needs and specifi city of diff erent EU macroregions(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baltic21, 1998, An Agenda 21 for the Batic Sea Region - Baltic21, "Baltic Series" 1998, no. 1.
 2. Baltic21, Realising a Common Vision of a Baltic Sea Eco-Region, "Baltic Series" 2006, no. 1.
 3. Barca F., An agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, http://ec.europa.eu/regional_policy/ policy/future/pdf/report_barca_v2104.pdf, 2009
 4. Cities and Networking: Th e Baltic Sea Region, red. N.B. Groth, "Reports" 2001, no. 8, Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, Hørsholm 2001.
 5. Cornett A.P., Snickars F., Trade and foreign direct investments as measures of spatial integration in the Baltic Sea region, "Geographica Polonica" 2002, vol. 75, no. 2.
 6. Damsgaard O., Groth N.B., Zaucha J., Spatial Planning for sustainable development in the Baltic Sea Region. A VASAB 2010 contribution to Baltic21, "Baltic21 Series" 1998, no. 9.
 7. Deike P., Center-Periphery Dynamics in the New Europe and Th eir Impact on Transport Infr astructure Planning in the Baltic Sea Region, Department of Urban Planning and Policy Development Rutgers University, 2000.
 8. EuroFutures, Perspective for the Economic Development of the Baltic Region, Stockholm 1994.
 9. Jasień L., Otwarta metoda koordynacji, jej kontekst europejski i znaczenie dla Polski, w: Biała księga 2003, część 1: Polska wobec strategii lizbońskiej, red. J. Szomburg, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003
 10. Komisja Europejksa, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, COM (2009) 248/3.
 11. Komisja Europejska, Commission staff working document accompanying the Communication fr om the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region, SEC (2009) 712
 12. Luc S., Rola otwartej metody koordynacji w procesie integracji europejskiej, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH nr 82, Warszawa 2009.
 13. Ohmae K., Th e End of the Nation State-How Region States Harness the Prosperity of the Global Economy, Free Press, McMillan, Inc. 1995.
 14. Scott J.W., Evolving regimes for Local Transboundary Co-operation. Th e German-Polish experience, w: Curtains of Iron and Gold: Reconstructing Borders and Scales of Interaction, red. H. Eskelinen, I. Liikanen, J. Oksa, Ashgate, Aldershot 1999
 15. Scott J.W., VASAB 2010: Developing geo-governance structure for a new Baltic regionalism, w: Competition and co-operation of the Baltic regions of Denmark, Germany and Poland, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Sopot 1998.
 16. Severo-zapad Rossii v Regione Baltiyskogo moria: Problemy i perspektivy ekonomicheskogo vzaimodeistviya i sotrudnichestva, red. J. Zaucha, G. Fedorov, L. Limonov, N. Oding, Kant University, Kaliningrad 2008.
 17. Shore C., Transcending the National State?; Th e European Commission and (Re-) Discovery of Europe, "Journal of Historical Sociology" 1996, vol. 9 (4).
 18. Statistiska Centralbyran, Th e Baltic Region. Statistics on resources, environment and economy, Stockholm 1993.
 19. The Baltic Sea Area - A region in the making, red. M. Kukk, S. Jervell, P. Joenniemi, Sarpsborg 1992.
 20. UKIE, Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2007, http://www.ukie.gov.pl/HLP/fi les.nsf/0/B075C64AEC007 769C125 726C005D9D54/$fi le/broszura_mlodziez_Q.indd.pdf.
 21. VASAB, Towards a Framework for Spatial Development In the Baltic Sea Region, Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010, Denmark 1994.
 22. Woods E.G., Th e Baltic region, A study in physical and human geography, London 1937.
 23. Zaleski J., Bezdroża polityki bałtyckiej, w: Rozwój Regionu Bałtyckiego, red. W. Toczyski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001.
 24. Zaleski J., Wojewódka C., Europa Bałtycka. Zarys monografi i gospodarczej, Ossolineum, Wrocław 1977
 25. Zaucha J., Factors infl uencing Integration of the Baltic Sea region. With special Focus on the spatial and economic Dimension, w: Economic Styles in the Process of EU Eastern Enlargement, red. H. Reiter, J. Zweynert, Nomos, Schrift enreihe des Europa- Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung, Hamburg 2009.
 26. Zaucha J., Integracja wokół Bałtyku, w: Podstawy reformy samorządowej, red. E. Toczyska, Uniwersytet Gdański, Gańsk1998.
 27. Zaucha J., Możliwości kształtowania kierunków współpracy estońskich, litewskich, łotewskich, niemieckich, polskich i rosyjskich regionów Strefy Rozwojowej Południowego Bałtyku w oparciu o ich dokumenty strategiczne i uwarunkowania Bałtyckiego INTERREG III B, w: Kreowanie strefy rozwojowej południowego Bałtyku, red. R. Matczak, T. Parteka, J. Zaucha, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2004
 28. Zaucha J., Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych - ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu