BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszkowska Zofia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Serwatka-Bober Sylwia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Znaczenie zarządzania finansami w szpitalach specjalistycznych w Polsce
The Importance of Financial Management in Specialized Hospitals in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 945-954, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Szpitalnictwo, Zarządzanie finansami
Financial statements, Hospital service, Financial management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Praca obejmuje problematykę związaną z wpływem sposobu zarządzania finansami jednostki na jej funkcjonowanie. Celem referatu jest wykazanie znaczenia informacji finansowych niezbędnych do podjęcia decyzji mających wpływ na funkcjonowanie jednostki, na przykładzie wybranych, specjalistycznych szpitali zajmujących się leczeniem osób nerwowo i psychicznie chorych w Polsce. Metodologia badania - Źródłem danych były informacje zawarte w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". Analizą objęto dane dziesięciu specjalistycznych szpitali zajmujących się leczeniem osób nerwowo i psychicznie chorych w latach 2007-2011. W badaniu korzystano ze wskaźnikowej analizy finansowej, pionowej i poziomej analizy bilansu, analizy struktury bilansu i analizy rachunku zysków i strat oraz analizy dynamiki składników rachunku zysków i strat. Wynik - Prace badawcze wykazały, że odpowiednio zorganizowany i dobrze działający system ewidencji księgowej jest bazą informacji do podejmowania decyzji finansowych mających wpływ na efektywność w zarządzaniu jednostką. W badanym okresie wartość składnika bieżącej płynności w oce nianych szpitalachbyła zróżnicowana i zawsze dodatnia. Pomimo tak dużej rozpiętości wartości wskaźnika, szpitale regulowały bieżące zobowiązania w terminie. W analizowanych szpitalach kondycja finansowa była zróżnicowana, ale pozwalająca na wykonywanie zadań statutowych. Oryginalność/wartość - Ze względu na coroczne zwiększanie się wskaźników zachorowalności na choroby psychiczne, bardzo ważnym jest efektywne zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, jako wynik podejmowania trafnych decyzji finansowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The work includes issues related to the impact of the financial management on unit's functioning. The aim of this paper is to demonstrate the importance of the financial information needed in the decision-making process that have an influence on the unit's functioning based on the examples of chosen psychiatric hospitals treating patients with nervous and mental disorders in Poland. Design/methodology/approach"- Data obtained from the Official Journal of Republic of Poland [Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej] 'Polish Monitor B' constituted the source of information. The analysis comprised ten specialist hospitals treating patients with nervous and mental disorders between 2007 and 2011. In the study, the following were used: indicative financial analysis, vertical and horizontal analysis of the balance sheet, analysis of the balance sheet structure and analysis of profit and loss account. Findings/results - Research has shown that a properly organized and well-functioning accounting system is a base of information used for strategic decision-making that influences efficiency of the unit's management. In the surveyed period, the value of the liquidity ratio in the hospitals was varied and always sufficient. Despite such a large span of indicator, the hospitals paid short-term obligations on time. In the analyzed hospitals, financial conditions vary but allow fulfillment of statutory tasks. Originality/value - Due to the increase in the annual incidence of mental illness, effective management of health care facilities, as a result of right financial decision, is very important. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bojańczyk M. (2012), Finanse przedsiębiorstwa, Wydanie I, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa, s. 82.
  2. Głodek Z. (2004), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 17.
  3. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2012), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych Warszawa, s. 99, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/zo_zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2011.pdf (15.03.2014).
  4. Instytut Psychiatrii i Neurologii (2009), Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Roczniki Statystyczne Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia, www.ipin.edu.pl/wordpress/IPiN_RS/2009/table_4.3.html (10.03.2014).
  5. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych, analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 60.
  6. Szczepankowski P.J. (2004), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 19, 31.
  7. World Federation for Mental Health (2012), Depression: A Global Crisis, http://wfmh.com/wp-content/uploads/ 2013/11/2012_wmhday_english.pdf (22.03.2014).
  8. World Health Organization (WHO), www.who.int/topics/mental_health/en (10.03.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu