BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechocka-Kałużna Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Czy etyka jest panaceum na wiarygodność wyników przedsiębiorstw prezentowanych w sprawozdaniach finansowych?
Is Ethics a Panaceum on Reliable Companies' Results Presented in their Financial Statements?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 443-456, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Etyka, Wiarygodność sprawozdania finansowego, Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa
Ethics, Reliability of financial report, Accounting, Financial reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Zaprezentowanie ciekawych i zaskakujących wyników przeprowadzonych badań z zakresu postrzegania roli etyki w zapewnianiu wiarygodności wyników przedsiębiorstw prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Metodologia badania - Otrzymane wyniki bazowały na cząstkowych rezultatach badań prowadzonych w oparciu o zwarty system terenowych metod jakościowych noszących miano teorii ugruntowanej, ze szczególnym uwzględnieniem jej odmiany prezentowanej przez K. Charmaz. Badania generalnie dotyczyły kwestii prezentacji prawdy w sprawozdaniach finansowych, co było przedmiotem złożonej do druku pracy habilitacyjnej autorki artykułu. Do niniejszego artykułu wykorzystany został swego rodzaju wynik cząstkowy prowadzonych dla celów rozprawy badań, mianowicie tzw. kod skoncentrowany, traktujący o postrzeganiu przez respondentów roli etyki w zapewnianiu wiarygodności wyników prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Wynik -Zdiagnozowanie, za pomocą różnego typu badań, iż zdaniem respondentów etyka, choć jest nieodzownym elementem pracy osób odpowiedzialnych za sprawozdania finansowe, jest także narzędziem służącym do tuszowania negatywnych skutków zaniechań osób stanowiących prawo, unikających przedstawienia jednoznacznych rozwiązań (uregulowań) i wzięcia za nie odpowiedzialności. Oryginalność/wartość - Oryginalne w pracy jest, po pierwsze, pionierskie wykorzystanie na gruncie nauki rachunkowości metod badawczych teorii ugruntowanej, a po drugie wskazanie niespotykanego w literaturze pejoratywnego poglądu na kwestię postrzegania etyki jako niechcianego narzędzia mającego równoważyć brak wprowadzenia przez stanowiących prawo jednoznacznych rozwiązań i wzięcia za nie odpowiedzialności. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation interesting and surprising results of the research in the field of perception of the role of ethics in ensuring the reliability of the results presented in the companies' financial statements. Design/methodology/approach - The results were obtained after partial research conducted basing on qualitative method names grounded theory, using version described by K. Charmaz. All of the studies concerned with the issue of truth within companies' financial statements and were also the subject of habilitation dissertation of the Author of that article, which was already released into printing. Findings - Diagnosis, using various types of researches, according to the respondents that although ethics is an indispensable element of the work of persons responsible for preparing financial statements, it is also, according to the respondents, a tool to cover up the negative effects of omissions by law jurisdictions which present clear solutions (rules) and take responsibility for that . Originality/value - First, pioneering use in accounting science research methods grounded theory, and second indication unprecedented in the literature pejorative view of the issue of the perception of ethics as a tool to balance the unwanted introduction by the lack of clear solutions which are right and take responsibility for them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander D. (1993), A European true and fair view, w: A European true and fair view, "European Accounting Review", vol. 1.
 2. Cieślak M. (2011), Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Glaser B., Strauss A. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Nomos, Kraków.
 4. Hendriksen E.S., van Breda M.F.(2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Karmańska A. (2010), Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej (artykuł dyskusyjny), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 56 (112), SKwP, Warszawa.
 6. Konecki K.T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Morgan G. (1983), Social Science and Accounting Research: a Commentary on Tomkins and Groves, "Accounting Organisation and Society", vol. 8.
 8. Pattilo J.W. (1965), The Foundation of Financial Accounting, Louisiana State Press, Bato Rouge.
 9. Piechocka-Kałużna A. (2011), Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości banków komercyjnych jako determinanta bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce, w: W. Gabrusewicz, J. Samelak, Dylematy współczesnej rachunkowości, ZN 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Piechocka-Kałużna A. (w druku), Możliwość wykorzystania metody teorii ugruntowanej według Charmaz w nauce rachunkowości na przykładzie badań nad prawdą w sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 11. Strauss A., Corbin J. (1990), Basics of Qualitative Research, Sage, London.
 12. Szychta A. (2003), Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 17 (73), SKwP, Warszawa.
 13. Szychta A. (2010), Współczesne kierunki zainteresowania teorii rachunkowości finansowej w świetle zarysu jej rozwoju, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 56 (112), SKwP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu