BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajkowski Robert (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Skuteczność kreowania mikroprzedsiębiorczości na przykładzie projektu "Inicjatywa jest kobietą"
Wirksamkeit der Schaffung von Mikro Unternehmerischen am Beispiel der Projekt"Initiativeist eine Frau"
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 433-443, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwo, Kobieta w biznesie
Entrepreneurship, Micro-enterprise, Women in business
Note
Zsfg.
Abstract
Przykładem projektu z założenia wpisującego się w system kreowania mikro przedsiębiorczości w Polsce jest cykliczny program o nazwie "Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości". Projekt finansowany jest ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Instytucją wdrażającą projekt jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, podmiotem zarządzającym natomiast przebiegiem całości wsparcia jest Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt skierowany został do kobiet zameldowanych na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i należących do jednej z grup: 1. bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy, 2. nieaktywni zawodowo (niepracujący niezarejestrowani w Urzędzie Pracy), 3. nieaktywni zawodowo - uczący się, 4. rolniczki lub domowniczki gospodarstw rolnych, 5. niepełnosprawni niepracujący.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. R. Gabryszak, MSP w teoriach ekonomicznych, w: Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce, red. S. Piocha, R. Gabryszak, Difin, Warszawa 2008, s. 13-14.
 2. E. Jarocka, Finanse, Difin, Warszawa 2001.
 3. J. Kramer, Podmioty rynku dóbr konsumpcyjnych, w: Zachowania podmiotów rynkowych, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1999.
 4. M. Sławińska, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1995.
 5. M. Księżyk, Podstawowe zagadnienia ekonomii, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
 6. Method, process and Austrian economics: Essays In honour of Ludvig von Mises, red. I.M. Kirzner, Mass, Lexington 1990.
 7. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 8. K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002.
 9. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 10. B. Filipiak, J. Ruszyła, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
 11. W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, W. Tomalak, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 12. A. Kłopotek, Źródła finansowania wdrożeń innowacyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce, w: Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, red. A. Sokołowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, J. Brdulak, A. Rutkowska-Brdulak, K. Żbikowska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 89.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu