BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malkowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Droga ku zrównoważonemu rybołówstwu Morza Bałtyckiego na przykładzie Polski
The Road to Sustainable Fisheries in the Baltic Sea the Case of Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 275-285, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Gospodarstwa rybackie, Flota morska
Fishing homestead, Marine fleet
Note
summ.
Abstract
Morza i oceany od zawsze przyciągały człowieka. Od wieków nie tylko dostarczają ludności pożywienia czy pracy, ale mają także ogromny wpływ na kształtowanie tożsamości i kultury krajów nadmorskich. Jednym z ważniejszych akwenów dla Unii Europejskiej jest Morza Bałtyckie, nad którym leży osiem krajów członkowskich: Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa. Ocenia się, iż regiony morskie tworzą ponad 40% PKB 1, dlatego Bałtyk ma dla tych państw ogromne znaczenie gospodarcze i społeczne. Stąd też potrzeba efektywnego zarządzania Morzem Bałtyckim, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego, jest zadaniem wymagającym współpracy na szczeblu międzynarodowym.(fragment tekstu)

Th e Baltic Sea has great economic and social signifi cance for the countries of the Baltic Sea Region, hence the need for eff ective and environmentally friendly management of its resources. One of the traditional and most essential functions of that reservoir is fi sheries. Th is article describes the nature of sustainable fi sheries, and the process of creating conditions for their achievement in the Baltic Sea. Particular attention is paid here to the Polish fi sheries in the Baltic Sea and the changes that took place in them in the fi rst years of Poland's membership in the European Union.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Commission staff working document accompanying the communication fr om the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region, COM (2009)248, SEC (2009)702, SEC (2009)703
 2. Draganik B., Janusz J., Gospodarowanie zasobami ryb, konkurencyjność a subsydia w rybołówstwie, "Magazyn Przemysłu Rybnego" 2003, nr 2 (32).
 3. http://ec.europa.eu/fi sheries/cfp/structural_measures/eff _funds_division_en.htm.
 4. http://ec.europa.eu/fi sheries/publications/facts/pcp08_en.pdf.
 5. http://www.arimr.gov.pl/pliki/67/10/0/3108_SPO_Ryby_4-06.pdf.
 6. Kaczyński W., Ekonomiczne problemy dysponowania zasobami morza w rybołówstwie światowym, Ośrodek Wyd. MIR, Gdynia 1977.
 7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno- Ekonomicznego i Komitetu Regionów dotyczący "Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego", SEK (2009)702, SEK (2009)703, SEK (2009)712.
 8. Marciniak B., Zamierzenia i realia - opinie przedstawicieli władz gmin nadmorskich o sektorowym programie operacyjnym 2004-2006 umożliwiającym wycofywanie jednostek rybackich z czynnego uprawiania rybołówstwa, Część III, "Wiadomości Rybackie" 2008, nr 11-12 (166).
 9. Narodowa strategia rozwoju rybołówstwa na lata 2007-2013, MRiRW, Warszawa.
 10. Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", MRiRW, Warszawa 2008.
 11. Ruciński M., Przyszłość europejskiego sektora rybackiego, "Wiadomości Rybackie" 2004, nr 5-6 (139).
 12. Sektorowy program operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", MRiRW, Warszawa 2004.
 13. Szostak S., Kuzebski E., Budny T., Rakowski M., Morska gospodarka rybna w 2008 r., Morski Instytut Rybacki, Gdynia 2009.
 14. Szostak S., Kuzebski E., Budny T., Rakowski M., Morska gospodarka rybna w 2006 r., Morski Instytut Rybacki, Gdynia 2007
 15. Wilczyński A., Zagadnienia rozwoju zrównoważonego na przykładzie BALTIC 21, "Oeconomica" vol. 40, Wydawnictwo AR, Szczecin 2001.
 16. Zielona księga w sprawie przyszłości wspólnej polityki rybackiej z 20.03.2001 r., http:// europa.eu.int/comm/fi sheries/greenpaper/green1_en.htm#volume1.
 17. Zielona księga "W kierunku przyszłej polityki morskiej: europejska wizja mórz i oceanów, COM (2006)275, Bruksela 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu